Bilişim Endüstrisinde Adaptasyon ve Ürün Başarısı: Çok Katmanlı Bir Çalışma

Atıf Açıkgöz
1.288 407

Abstract


Çevresel unsurların dalgalanmasını, belirsizleşmesini, karmaşıklaşmasını ve muğlaklaşmasını içeren VUCA etkisi (çevresel unsurlar), günümüz işletmelerinin böylesi çevresel unsurlara durumlara/şartlara uyarlanmalarını gerektirmektedir. Bu gerekliliğin bir yansıması yönetim ve örgütleme literatüründe işletmelerin örgütsel adaptasyon becerisi geliştirmelerine ve kullanmalarına verilen önemdir. Bir işletmenin örgütsel adaptasyon becerisi geliştirmesi ve kullanması ise o işletme iş görenlerinin çevresel unsurların etkisinin yarattığı yeni çevresel durumlara ne ölçüde uyumlu davranışlar sergilediklerine yakından bağlıdır. Fakat ilgili literatürdeki geçmiş araştırmalarda bu ilişki henüz derinlemesine araştırılmamıştır. Bu çalışma, öncelikle, bir işletme işgörenlerinin bireysel adaptasyon performanslarının o işletmenin örgütsel adaptasyon becerisi geliştirmesine olan muhtemel etkisini belirginleştirme amacındadır. Nihayetinde ise o işletme tarafından üretilen bir ürünün pazar başarısının örgütsel adaptasyon becerisinden nasıl etkilendiğinin netleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, 138 bilişim işletmesi iş göreninden elde edilen verilerin-yapısal eşitlik modeli tabanlı kısmi En Küçük Kareler (PLS) metodu kullanmak suretiyle-analizi sonucunda ulaşılan bulgular özetle şu şekildedir; (i) bir işletmenin iş görenlerinin bireysel adaptasyon performansları o işletmelerin örgütsel adaptasyon becerisi geliştirmelerine ve uygulamalarına ve (ii) bir işletmenin örgütsel adaptasyon becerisinin o işletmenin geliştirdiği bir ürünün pazar başarısına olan etkisi anlamlı ve pozitiftir. Çalışma içerisinde kuramsal ve yönetsel sonuçlar tartışılmaktadır.

Full Text:

PDF