The Profile Of Physicians’ And Nurses’ Organızational Commitment, Organızational Trust And Job Satisfaction

Mehmet Top
862 365

Abstract


Bu çalışmada, hekim ve hemşirelerin örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi açıklamak amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul’daki beş eğitim ve araştırma hastanesinde yapılmıştır. Araştırmada 304 hekim (toplam hekimlerin %12,54’ü) ve 254 hemşire (toplam hemşirelerin %15,38’i) ölçüm araçlarındaki soruların tamamına yanıt vermiştir. Evrenin %13,68’ine ulaşılmıştır. İş Tatmini Araştırma Aracı, Çalışan Bağlılık Skalası ve Örgütsel Güven Envanteri - kısa formu- araştırma ölçüm araçlarıdır. Bu ölçüm araçlarında 7’li Likert ölçeği kullanılmaktadır. Örgütsel bağlılık, iş doyumu ve örgütsel güven arasında güçlü ve pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Regresyon analizleri sonucunda örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca örgütsel güvenin iş doyumu üzerinde anlamlı etkileri bulunmuştur. Hekimlerin ve hemşirelerin örgütsel bağlılık ve örgütsel güven seviyeleri arttıkça iş doyum seviyeleri de artmaktadır. Özellikle örgütsel güven ile iş doyumu ve örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasında güçlü etkileşim vardır.


Keywords


İş Doyumu, Organizasyon ve Yönetim, Hekimler, Hemşireler, Hastane Yönetimi

Full Text:

PDF