Kamu Hastaneleri Çalışanlarında İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Şebnem Kuzulugil
1.464 835

Abstract


Örgütlerde etkinlik ve başarının en önemli bileşenlerinden birinin örgütlerde görevli insanların iş görme yetenek ve istekleri olduğu, yönetim biliminde yıllardır yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Hastaneler, toplum tarafından talep edilen sağlık hizmetlerini yerine getirmek için farklı meslek gruplarını bir araya getiren emek-yoğun teknolojiye sahip örgütlerdir. Özellikle bu yapıları dolayısıyla, belirlenen amaca ulaşmada hastanelerin başarısı veya başarısızlığı personeline bağlıdır. Pek çok farklı meslek grubundan gelen hastane çalışanlarının hastane amaçları doğrultusunda motive edilebilmeleri için, öncelikle bu meslek gruplarının beklentilerinin belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada hastanelerde çalışan farklı meslek gruplarının iş tatminlerini etkileyen unsurlar araştırılmıştır. Araştırma İstanbul'da hizmet vermekte olan iki adet kamu hastanesinin tüm çalışanları üzerinde yapılmıştır. Elde edilen 331 kullanılabilir anket verisi SPSS 16 istatistik programında analiz edilmiştir. Hastane çalışanlarının genel iş doyumuna etki eden değişkenler temel bileşenler faktör analizi ile incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Çoklu regresyon analizlerinde hekim, hemşire ve destek görevlilerinin iş doyumuna etki eden faktörlerin birbirlerinden oldukça farklı olduğu bulunmuştur. Elde edilen bir başka bulgu ise yönetici ve işgören pozisyonlarındaki çalışanların beklentilerinin birbirlerinden anlamlı derecede farklı olmasıdır. Araştırmada yukarıdakilerin yanı sıra çalışanların hizmet süresi, eğitim seviyesi ve cinsiyet gibi değişkenlerin de iş tatmini üzerinde anlamlı etkisi olduğu görülmüştür.Full Text:

PDF (Türkçe)