İş tatmini oluşturan boyutların toplam tatmin üzerindeki etkilerinin doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmesi üzerine Türk işletmelerinde bir araştırma

İbrahim Pınar, Rıfat Kamaşak, Füsun Bulutlar
2.521 480

Abstract


İş tatmininin ölçülmesi ve iş tatmininin gerek organizasyonel gerekse bireysel sonuçları, akademik yazında en çok tartışılan ve araştırılan konulardan biridir. Ancak konuya daha çok tek bir doğru modeli benimsemeye yatkın evrensel bakış açısı ile yaklaşılmış olduğundan, kültürel ve bağlamsal farklılıklar çok fazla irdelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, Batı yazınında tanımlanmış olan iş tatmini alt boyutlarının Türkiye'de ne denli geçerli olduğu ve Türk çalışanının iş tatmini üzerinde hangi alt boyutun en fazla etkisinin olduğunun araştırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan soru formları, çeşitli işletmelerdeki 796 mavi yakalı çalışana uygulanmıştır. Elde edilen verilerin doğrulayıcı faktör analizi yöntemi ile incelenmesi sonucunda, “ödemelerle (ücretlerle)” ilgili sorular aracılığı ile elde edilen sonuçların model ile uyumsuz olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan analizler sonucunda iş tatminini en fazla etkileyen alt boyutun “işin kendisi”, en az etkileyen alt boyutun ise “iş arkadaşları ile ilişkiler” olduğu bulgulanmıştır.


Keywords


İş Tatmini, İş Tatmininin Boyutları, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Full Text:

PDF (Türkçe)