Cilt 47, Sayı 1-4 (1989)

Prof. Dr. Abdullah Türkoğlu'na Armağan

İçindekiler

Makaleler

İnşaat Projelerinde İnşaatçı Seçimi ve Fiyatlama Yöntemleri PDF
Dursun ARIKBOĞA
Yeni Teknolojileri Bankacılıkta İstihdam Miktarına Etkileri Konusundaki Araştırmaların Metod Bakımından Tahlili PDF
Yusuf BALCI
Enflasyon, Para Politikası ve Stratejileri PDF
Yüksel BİRİNCİ
Bilim Felsefesinde Gelişmeler, Bilim ve İktisatta İlerleme Fikrinin Evrimi PDF
Ünal ÇAĞLAR
Türkiye'de Konaklama Sektörünün Gelişimi ve Başlıca Sorunları Üzerine Bir Araştırma PDF
Mithat DİNÇER, Füsun DİNÇER
Teknik Gelişme, Artan Verimler ve Kümülatif İlliyetin Uluslararası Ticaret Teorisinde ve Ekonomik Kalkınmadaki Rolü PDF
Nicholas KALDIR, Emin ERTÜRK
Hava Kirlenmesi PDF
Naci ENGİN
Çok Amaçlı Lineer Kesirli Programlama Probleminin Çözümünde Bir Parametrik Yaklaşım Kullanılması Önerisi PDF
İ. Müfit GİRESUNLU
Üretim Sürecindeki Dışsallıkların Önlenmesine Yönelik Bir Enstruman; ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) PDF
Yasemin ISSI
Türkiye Turizminin Yapay ve Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri PDF
Yasemin ISSI
Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları PDF
Ömer İNAN
KİT'ler ve Özelleştirme PDF
Ahmet İNCEKARA
İki Farklı İnsan Modelinin Analizi: Ekonomik İnsan- Davranışçı İnsan PDF
Numan KURTULMUŞ
Gelişmiş Ülkelerde Gençlerin İşsizliği PDF
Sedat MURAT
Pe Testi ve Türkiye İçin Bir Uygulama PDF
A. Karun NEMLİOĞLU
İhracat Finansmanı Alanında Uluslararası Girişimler ve İşbirliği İhtiyacı PDF
Kerim ÖZDEMİR
Türk Tarımında Destekleme Uygulamaları ve Sonuçları PDF
Zekai ÖZDEMİR
Türkiye'de Gübre Destekleme Uygulamaları PDF
Zekai ÖZDEMİR
Enerji Üretiminde Nükleer Enerji Alternatifi PDF
Adem ŞAHİN
21. Yüzyıla Girerken Türkiye'nin Turizm Sektörüne Uyguladığı Teşvik Politikalarının Genel Bir Değerlendirilmesi PDF
Adem ŞAHİN
Düya Ekonomisinde Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar PDF
Adem ŞAHİN
Vergi Teşvileriyle Hazinenin Kaybına Karşılık Ekonominin Sağladığı Faydaların Mukayesesi PDF
İsmail TANRIÖVEN
Tarım Ürünleri Fiyatlarına Devlet Müdahalesi ve Türkiye'de Müdahale Fiyat Politikasının Tarihçesi PDF
Yusuf TUNA
Türkiye'nin Demografik Yapısı ve Sorunları PDF
Havva TUNÇ
Eğitim Sektöründe Arz-Talep Analizi PDF
Selman YILMAZ
Türkiye'nin Sanayileşmesinde Dokuma Sanayiinin Yeri ve Önemi PDF
Halil YILDIZ


ISSN: 1304-0235