REKLAM AJANSLARININ GERİLLA PAZARLAMA UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Gresi Sanje DAHAN, Eser LEVİ
4.156 2.221

Öz


Bu çalışma tüketicinin karşılaşmayı hiç beklemediği yerlere çeşitli tanıtım mesajları yerleştirerek tüketicinindikkatini çekmeyi amaçlayan gerilla pazarlama uygulaması irdelemektedir. Çalışmada gerillapazarlama tüketiciyle çeşitli enteraktif uygulamalar içerisinde ve dikkat çeken mecra kullanımı yolu ileiletişime geçen, bütçe açısından her tip işletmeye uygun pazarlama iletişimi çalışmaları sunabilen birpazarlama iletişimi tekniği olarak ele alınmaktadır. Gerilla pazarlama uygulamaları ise mini veya maksiplanlama kapsamında incelenmektedir. Mini-medya planı içerisinde gerilla halkla ilişkileri, ağızdan ağzapazarlama, açıkhava ve internet mecraları; maksi-medya planlaması içerisindeyse kitle iletişim mecralarıele alınmaktadır. Çalışmanın araştırma bölümünde reklam verene pazarlama iletişimi faaliyetleri konusundayön veren reklam ajansları incelenmekte ve ajansların reklam verenlerine hangi gerilla pazarlamauygulamalarını ne sıklıkta önerdikleri sorusuna yanıt aranmaktadır. Tanımlayıcı araştırma şeklindetasarlanan araştırmanın sonucunda Türkiye'de faaliyet gösteren reklam ajanslarının gerilla pazarlamauygulamalarına her mecra ve faaliyet bazında farklı yaklaştıkları ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gerilla pazarlama, Mini-medya planlaması, Maksi-medya planlaması

Abstract: Guerilla Marketing Practices of Advertising Agencies: An Analysis on TurkeyCaseThis study investigates guerrilla marketing, the approach which uses media unpredictably or unpredictableplaces as media in order to attain consumers' attention. The study defines guerrilla marketing asa marketing communication approach that is financially suitable for every type of company and communicateswith the consumer through interactive activities as well as distinctive media usage. As forthe implementation of guerrilla marketing, two media planning pattern is considered. First pattern ismini-media planning that includes guerrilla PR, word of mouth, out of home and internet; second patternis maxi-media planning that covers vehicles of mass media. Since advertising agencies have influenceon the promotional activities of the advertisers, the agencies are examined in the research part of thestudy. The research tries to answer which guerrilla marketing activities are suggested by the agenciesand in what frequency. As for the result, it is found out that advertising agencies approach to guerrillamarketing differ depending on the medium and the type of the activity.
Key Words: Guerrilla marketing, Mini-media planning, Maksi-media planning

Tam metin:

PDF