TÜRK SİNEMASININ İLK YILLARINDA ÇEKİM SONRASI ÜRETİM VE TEKNİK ALTYAPI

Ali Sait LİMAN
1.307 358

Öz


Türk sinemasının ilk yıllarını sinema-teknoloji ilişkileri zemininde ele alan bu araştırma, teknik altyapı ve çekim sonrası üretim açısından bu dönemde hangi koşullarda çalışıldığını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çekim sonrası üretim kavramı, bir filmin çekiminden sonra gerçekleştirilen işlemler olarak tanımlanmıştır. Konuya dair kaynakların sınırlı olması nedeniyle sözlü tarih araştırma çalışmalarından ve bu yıllarda faaliyet gösteren sinemacıların anılarından yararlanılmıştır.Ele alınan tarihsel dönem içinde, çekim sonrası üretim tekniklerinin gelişimi incelendiğinde ilk yıllarda teknik altyapıya yeterli yatırım yapılamadığı ve çekim sonrası üretim işlemlerinin zor koşullarda gerçekleştirildiği söylenebilir. Bunda dönemin siyasal ekonomik yapısı ve bu alanda çalışanların teknik donanım açısından yetersiz kalmaları etkili olmuştur. Bu durum sinemanın, icadından hemen sonra Osmanlı topraklarına girmesine karşın Türk sinemasının Avrupa ve Amerika'dakine benzer bir teknik altyapıya kavuşmasını geciktirmiştir. Ayrıca teknik altyapıdaki bu eksiklikler, üretilen filmlerin teknik-estetik kalitesini de olumsuz etkilemiştir.

             Anahtar Sözcükler: Sinema, Türk Sineması, Teknik Altyapı.

             Abstract: Post-Production and Technical Infrastructure at the Beginiıng Years of the Turkish Cinema

             Discussing the first years of the Turkish Cinema at the ground of cinema-technology relations, this research aims at explaining under which conditions it was operated during this period, in respect of technical infrastructure and post-production. Within this context, the concept of post-production has been defined as the processes carried out after the shooting of a film. Since the sources regarding the subject are limited, oral history research studies as well as recollections of the filmmakers who operated at those years have been capitalized on. Examining the development of post-production techniques in the discussed historical period, it can be asserted that at the beginning years, not sufficient investments were made to technical infrastructure and post-production processes were carried out under tough conditions. This was affected by the political economic structure of the era, as well as the inadequacy of those working in this field, with respect to technical equipments. Therefore, the Turkish Cinema's attaining a technical infrastructure similar to those in Europe and the United States has been put back, although cinema has entered the Ottoman territories immediately after its invention. Furthermore, such deficiencies in the technical infrastructure have affected the technical-aesthetic quality of the films adversely.

             Key Words: Cinema, Turkish Cinema, Technical Infrastracture.


Tam metin:

PDF