Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kontrol Odağı Algısı ve İişkili Bazı Faktörlerin Belirlenmesi

Fatih KARA, Aysun GÜZEL, Sabriye UÇAN
1.381 279

Öz


ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir üniversitenin sağlık yüksekokulu öğrencilerinin kontrol odağı algıları ve ilişkili bazı faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel araştırma bir sağlık yüksekokulunda oku-yan 198 öğrenci ile Haziran-2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri katılımcıların bazı sosyo-demografik özelliklerini irdeleyen sorular ile Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği, Sağlık Algısı Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği Akademik Motivasyon Ölçeği On Maddeli Kişilik Ölçeği (OMKÖ) içeren anket formuyla toplanmıştır. Veriler SPSS 16.0 programında yüzdelik, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklem t-testi kullanılarak analiz edilmiş; p<0,05 olan değerler anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,07±1,8 (en düşük: 18; en yüksek: 34)’dir ve %52’si kadındır. Öğrenciler dış kontrol odağına sahip bulunmuş-tur. Kadın öğrencilerin Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği toplam puan ortalamasının erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,04). Sonuç: Üniversite öğrencileri için depresyon, sorumluluk duygusu ve motivasyonsuzluğun kontrol odağı ile ilişkili olan önemli değişkenler olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kontrol odağı, öğrenci, depresyon, sorumluluk, motivasyonsuzluk.


ABSTRACT Aim: The aim of this study is to determine locus of control of school of health students of a university and some related factors. Material and Method: This cross sectional study was conducted with 198 students in school of health on June-20145 Data of the study was collected with a questionnaire including ques-tions for sociodemographic status and the Rotter Internal External Locus of Control Scale, Health Perception Scale , Beck Depression Inventory (Scale) (BCI), Academic Motivation Scale, Ten-Item Personality Inventory (Scale). Frequencies, one way anova and independent samples t test were used with SPSS 16.0 (program for statistical analysis of data). A value of p<0,05 was considered statistically significant. Results: Mean age of students was 20,07±1,8 (min:18; max:34) and 52% of the students were female. The students had external locus of control. It was determined that Rotter Internal External Locus of Control Scale total mean score of female students were statistically higher than male students (p= 0,04). Conclusion: Depression, sense of responsibility, amotivation were determined as the important variables related the locus of control for university students.
Key Words: Locus of control, student, depression, responsibility, amotivation.


Anahtar kelimeler


Kontrol odağı, Öğrenci; Depresyon; Sorumluluk; Motivasyonsuzluk.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.58273

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588