Çocukluk Döneminde Yaşanan İhmal veya İstismarın Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi

Güliz ONAT, Hüsniye DİNÇ, Sevil GÜNAYDIN, Figen UĞURLU
3.029 414

Öz


Amaç: Çocukluk döneminde istismara/ihmale maruz kalma durumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı özellikteki bu çalışma ebelik ve hemşirelik bölümünde öğrenim gören 335 kız öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan soru formu ve Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,37±1,80 olup Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği’nden alınan puan ortalaması 69,91±16,41’dir. Öğrencilerin %81’i çocukluk döneminde ebeveynlerinin sinirliyken bağırıp azarladığını, %74’ü ise isteklerinin göz ardı edildiğini bildirmişlerdir. Buna rağmen öğrencilerin %99’u bazen veya her zaman beslenmesine gerekli özenin gösterildiğini, %98’i ise sevildiğinin belli edildiğini belirtmişlerdir.

Sonuç: Çalışma grubumuzda öğrencilerin benlik saygılarının orta düzeydeolduğu; duygusal ve fiziksel yönden ihmal edilen öğrencilerin bulunduğu ve bu öğrencilerin benlik saygılarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Examination of the Effects of Childhood Experience of Neglect or Abuse and Self-Esteem

ABSTRACT

Aim: The aim of the present study is to assess the relationship between female students’ experience of childhood neglect or abuse and self-esteem.

Material and Methods: The current descriptive and correlational study was conducted among 335 female students who were studying nursing/midwife. “Coopersmith Self-Esteem Inventory” and questionnaire form was used to collect data. The data were obtained via face-to-face interview. Results: The mean Coopersmith Self-Esteem Inventory score was 69, 91 ± 16, 41. Of the students, 81% reported being exposed to scold and 74% neglected by their parents and in childhood period. Despite this, most of the participants reported to paid attention on nutrition and loved by their parents.

Conclusion: The results reveal that female students in the sample have a medium level of self-esteem, there are some students who have experienced emotional and physical neglect, and students who experienced emotional and physical neglect have significantly lower self-esteem scores than those did not.

Key words: Abuse, childhood, neglect, self-esteem.

Atıf: Onat G, Dinç H, Günaydin S, Uğurlu F. Çocukluk Döneminde Yaşanan İhmal veya İstismarın Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi. HSP 2016;3(1): 9-15.

To cite this article: Onat G, Dinç H, Günaydin S, Uğurlu F. Examination of the Effects of Childhood Experience of Neglect or Abuse and Self-Esteem. HSP 2016;3(1): 9-15.


Anahtar kelimeler


Benlik saygısı; coopersmith benlik saygısı ölçeği; ihmal; istismar

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.61140

Referanslar


Bahar G, Savaş H, Bahar A. Çocuk istismarı ve ihmali: bir gözden geçirme. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2009;4(12):51–65.

World Health Organization. (WHO) Child maltreatment [İnternet], 2014. [updated 2014 Dec; cited 2015 Jun 26]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/

Kara B, Biçer Ü, Gökalp AS. Çocuk İstismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004;47: 140–151.

Armağan E. Çocuk ihmâlî ve istismarı: psikoz tablosu sergileyen bir istismar olgusu. Yeni Symposium Dergisi 2007;45(4):170–173 .

Irmak T.Y. Çocuk istismarı ve ihmalinin yaygınlığı ve dayanıklılıkla ilişkili faktörler. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2008.

Kaya İ., Çeçen-Eroğul, AR. Ergenlerde çocukluk dönemi istismar yaşantılarının yordayıcısı olarak aile işlevlerinin rolü. Eğitim ve Bilim 2013;38(168):386-397.

Eti Aslan F. Beden imajında değişiklik deneyimleyen hastalara yönelik hemşirelik yaklaşımları. Çınar Dergisi 1998;2:4–6.

Kahriman İ. Karadeniz teknik üniversitesi trabzon sağlık yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygıları ve atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi H.Y.O. Dergisi 2005;9(1):24–32.

Taysi E. Benlik saygısı, arkadaşlar ve aileden sağlanan sosyal destek [Yüksek Lisans Tezi ]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2000.

Karadağ G, Güner İ, Çuhadar D, Uçan Ö. Gaziantep üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygıları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008;3(7):29–42.

Durmuşoğlu N, Doğru S. (2006). Çocukluk örseleyici yaşantılarının ergenlikteki yakın ilişkilerde bireye etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2006;15:237–247.

Tufan B, Turan N. Coopersmith Benlik saygısı ölçeği üzerinde geçerlik, güvenirlik çalışması. 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Kitabı, İstanbul; 1987.s.816–817.

Dinçer F., Öztunç G. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyleri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2009:22–33.

Torun S, Arslan S, Nazik E, Akbaş M, Yalçın SÖ. Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2012;34:399-404.

Özkan Aİ, Özen A. Öğrenci hemşirelerde boyun eğici davranışlar ve benlik saygısı arasındaki ilişki. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2008;7(1):53-58.

Beyazıt U. Çocuk istismarı konusunda Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2015;1(1).

Çetinkaya SK. Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Nesne Psikoloji Dergisi 2013;1(2):21-43.

Ayan S. Okulda disiplin cezası alma, ailede şiddete uğrama. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2011;12:137-142.

Bilge YD, Taşar MA, Kılınçoğlu B, Özmen S, Tıraş Ü. Alt sosyoekonomik düzeye sahip anne-babaların çocuk istismarı ve ihmali hakkındaki bilgi düzeyleri, deneyimleri ve kullandıkları disiplin yöntemleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2013;14:27-35.

Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet Araştırması [İnternet], 2010. (Erişim tarihi: 31.07.2015) Erişim Adresi: www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/cocuk-istismari-raporu-tr.pdf

Koç EM, Şahin Ö, Güngör E, Dağlı FŞ, Derman O. Çocuk istismarı ve ihmalini önleme derneği gençlik kolu gönüllülerinin çocukluk dönemlerindeki istismar sıklığı. STED 2015:24(4):135-141.

Runyan D, Corrine W, Ikeda R, Hassan F, Ramiro L. Child abuse and neglect by parents and other caregivers. İn:. Krug EG, Dahlberg LL., Mercy JA, Eds. World Report On Violence And Health, World Health Organization, Geneva: 2002.p.59-86.

Topbas M. İnsanlığın büyük bir ayıbı: çocuk istismarı. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2004; 3(4):76–80.

Eraslan M, Çalışkan G, Baş M. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygılarının yaş, cinsiyet ve spor yapma durumlarına göre incelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi 2015;2(1):48-54.

Erbil N, Divan Z, Önder P. Ergenlerin benlik saygısına ailelerinin tutum ve davranışlarının etkisi. Aile ve Toplum 2006;3(10):7-15.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588