Bebek Dostu Özel Bir Hastanede Doğum Yapan Annelerin, Emzirmeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Bebeklerini Emzirme Durumlarının Değerlendirilmesi

Gülten BOSTANCI, Sevil İNAL
2.249 520

Öz


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, araştırmanın yapıldığı bebek dostu özel bir hastanede doğum yapan annelerin, emzirmeye ilişkin bilgi düzeylerini ve bebeklerini emzirme durumlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini 1 Kasım 2011 ve 29 Şubat 2012 tarihleri arasında özel bir hastanede doğum yapan 383 anne, örneklemini ise 150 anne ve bebekleri oluşturdu. Veriler, “Görüşme ve Gözlem Formu” ve “Emzirme Tanılama Ölçüm Aracı (LATCH)” kullanılarak elde edildi.

Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalamalarının 29,12±4,35 olduğu, %89,3’ünün lise ve üstü eğitim gördüğü, %46’sının çalıştığı, %57,3’ünün primipar olduğu, %82’sinin sezaryen doğum yaptığı belirlendi. Annelerin %88’inin doğumdan sonraki ilk bir saat içinde bebeklerini emzirdiği, %96,6’sının ilk verdikleri besinin anne sütü olduğu, ancak annelerin sadece %18’inin bebek her istediğinde ve %31,3’ünün bebek bırakıncaya kadar emzirdiği, %40,7’sinin yanlış teknikle memeyi tuttuğu (makaslama) görüldü. Annelerin %92’sinin sağılmış anne sütünün saklanabileceğini bildiği fakat %62,6’sının saklanma süresini bilmediği, %65,3’ünün emzik vermenin ve %45,3’ünün biberonla beslenmenin emzirmeyi olumsuz etkilediğini bilmediği belirlendi. Annelerin LATCH ölçek puan ortalamalarının 8,83±1,46 olduğu, ölçek puanları ile eşin eğitim durumu ve bebeklerin doğum kilosu arasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p=0,011, p=0,005).

Sonuç: Annelerin emzirmeye başlama oranları yüksek ve bebeklerini emzirme becerileri yeterli düzeydedir. Bu sonuçlar emzirmeyi başlatma konusunda etkin destek aldıklarını düşündürmektedir. Ancak annelerin emzirme başarısını etkileyebilecek bazı konularda (anne sütü saklama süresi, emzik ve biberon kullanımı, memenin tutuş pozisyonu vb.) bilgi düzeyleri yetersizdir. Bu nedenle taburculuktan sonraki süreçte emzirmede problem yaşama potansiyelleri yüksektir. Emzirmenin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için, etkin emzirme danışmanlığının taburculuktan sonraki süreçte de sürdürülmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Bebek Dostu Hastane, Emzirme, Hemşirelik

*4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman’da sözel bildiri olarak sunulmuştur

*Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013, Yüksek Lisans Tezi

ABSTRACT

Purpose: Intension of this researchis to determine level of breastfeeding knowledge and breastfeeding conditions of mothers which are breed in private baby friendly hospital.

Methods: This research contains 383 mother which are breed in a private hospital maternity service and selected 150 mothers with their babies between the dates 01 November 2011 and 29 February 2012. Datas were obtained with using “Interview and Observation Form and “Breastfeeding Charting System (LATCH)”.

Results: Observed that average of mothers’ age was 29,12±4,35, 89,3% of mothers were have higher education graduates, 46% of mothers were working, 57,3% of mothers were primipara, 82% of mothers were breed C-section. 88% of mothers were completed breastfeeding in first one hour, 96,6% of mothers’ first food that served first was breast milk but despite this 18% of mothers had breastfeed only each baby wants and 31,3% of mothers had breastfeed until baby stop breastfeeding, 40,7% of mothers hold breast by wrong technique (shearing style).  92% of mothers had knowledge about storage of milked breastfeed but 62,6% of mothers had no knowledge about storage of milked breastfeed, 65,3% of the mothers had no knowledge to serve pacifier and 45,3% of mothers had no knowledge that adverse to the affected by give to use feeding bottle. Mothers’ LATCH point average which is indicating the competence of breastfeeding was detected 8,83±1,46, there was  statistically relation between scale scores with spouse’s education level and babies' birth weight in positive direction (p=0,011,  p=0,005).

Conclusion: Percentage of mothers' who starting to breastfeeding; looks high, ability of breastfeeding's enough. These results set thinking that getting effective support about to get starting breastfeeding. But standart of knowledge is defficient for some issues (breastmilk storage time, indication of less saturation, pacifier and feeding bottle utilization efficacy to breastfeeding.) about breastfeeding success. Therefore, potential of haviwng problems about breastfeeding is seems high in after dicharging period because of this reason.

Key Words: Breast milk, Baby friendly hospital, Breastfeeding, Nursing

 


Anahtar kelimeler


Anne Sütü, bebek dostu hastane, emzirme, emzirme becerisi, hemşirelik, özel hastane

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.27403

Referanslar


Akgün T. Anne Sütü İle Beslenme Durumu ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2006.

Akyüz A, Kaya T, Şenel N. Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007; 6(5)15-19.

Ateş Y. Anne sütü ile besleme el kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, 2008. Merkezi

Atıcı A, Polat S, Turhan AH. Anne Sütü ile Beslenme. Türkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences, 2007; 3(6):1-5. 5. Bayram

F. Postpartum Dönemdeki Sütünün Annelerin

Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uzmanlık Tezi, Afyon, 2006.

Behrman RE, Kliegman RE, Jenson H. Nelson Pediatri. 2008; Cilt:1, p:268-79.

Coşkun T. Anne sütü ile beslenme. Katkı Pediatri Dergisi, 2003; 2:163-83.

Curran JS, Barness LA, Nutricion I, Berman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Text Book of Pediatrics, 2000; p:150-4.

Dinçtürk C. Bir ve Birden Fazla Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusundaki Karşılaştırılması. Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, 2006. Düzeylerinin

Afyonkarahisar Uzmanlık Tezi,

DSÖ/UNICEF. 2000'li yıllarda bebeklerin anne sütü ile beslenmesi. UNİCEF Türkiye Temsilciliği, Ankara, 2000.

Duran S. Ebe ve Hemşirelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının, Danışmanlık Verdikleri Annelerin Bebeklerini Anne Sütü İle Besleme Davranışlarına Etkisi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Edirne, 2008.

Eker A, Yurdakul M. Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Mersin, 2006; Cilt:15, Sayı:9, s:159. Mersin

Emzirme Danışmanlığı El Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 2010.

Er P. Annelerin Bebek Beslenmesi Konusuna İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışları. Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Ankara, 2001.

Ertem IO, Votto N, Leventhal JM. The timing and predictors of early termination of 107(3):543-548. Pediatrics, 2001;

Şahan H. 0-24 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, Kayseri, 2008. 23. Şahin G. Emziren Annelerin Emzirme İle

İlgili Bilgi, Uygulama ve Davranışlarının Değerlendirilmesi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile

Hekimliği Koordinatörlüğü, Uzmanlık

Tezi, İstanbul, 2008. Göztepe

Şencan İ. Anne Sütü İle Beslenme Süresine Araştırılması. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, 2008.

Tatar GM, Günay O. Kahramanmaraş il merkezindeki konusundaki bilgi ve tutumları. [özet] Sağlık 18(3):175-186. emzirme Bilimleri Dergisi, 2009; B. Doğum Sonu Dönem

Annelerin Emzirmeye İlişkin Düşünceleri

ve Uygulamaları. Marmara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uzmanlık

Tezi, İstanbul, 2007.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Temel Bulgular. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008. Enstitüsü, Sağlık

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Temel Bulgular. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara, 2013. Enstitüsü, Sağlık

Ünsal H, Atlıhan F, Özkan H, Targan F, Hassoy H. Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler. [özet] Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2005; 48:226-33.

Yenal K, Okumuş H. LATCH emzirme tanılama aracının güvenirliğini inceleyen bir Araştırma Geliştirme Dergisi, 2003.

Yıldız A, Baran E, Akdur R, Ocaktan E, Kanyılmaz O. Bir sağlık ocağı bölgesinde 0-11 aylık bebekleri olan annelerin emzirme durumları ve etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD Maya Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi. [özet] Journal of Ankara University Faculty of Medicine, 2008; 61(2).

http://www.hastane.com.tr/saglik/2014/0 9/13/sezaryen. (Erişim tarihi: 10.12.2014).

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1- 11574/anne-sutunun-tesviki-ve-bebek- dostu .html?vurgu=bebek+dostu+hastane. (Erişim tarihi: 15.07.2012).

http://www.saglikplatformu.com/haberler /Ayrinti.asp?HaberNo=3747 Tarihi: 15.12.2012). (Erişim
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588