Ateş Şikayeti İle Acil Servise Getirilen Çocuklarda Ateş Olgularının Değerlendirilmesi

Özlem ÖZTÜRK, Aysel TOPAN, Tülay KUZLU AYYILDIZ
2.231 393

Öz


Amaç: Bu çalışma, ateş şikayeti ile acil servise getirilen çocuklarda ateş olgularının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı kesitsel tipte araştırmadır. Araştırma, 1 Şubat-1 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Acil Servisi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini belirtilen tarihlerde araştırmaya katılmayı kabul eden 112 çocuk ve ebeveyni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 17 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır.

Bulgular: Acil servise getirilen çocukların, %54.5’inin erkek, %52.7’sinin 0-3 yaş arasında olduğu; annelerin çocukların ateşi yükseldiğinde, %76.8’inin doktor önerisi olmadan antipiretik ilaç verdiği, %54.5’i ise çocuklarının giysilerini çıkarttığı; acil servise ateş şikayeti ile getirilen çocukların tıbbi tanılarının, %47.3’ünün solunum yolu enfeksiyonu, %18.7’sinin tanımlanmamış ateş olduğu belirlenmiştir. Acil serviste %58.9 ile alın bölgesi ateş ölçüm bölgelerinde ilk sırada yer alırken, %52.7’sinin ateş değerlerinin “37.1-38.0” derece olarak belirlenmiştir. Acilde ılık uygulama yapma ile acile başvuru sırasında ölçülen ateş değerleri ve acilde ateş ölçmek için kullanılan ateş ölçüm bölgesi ile acile başvuru sırasında ölçülen ateş değerleri karşılaştırılmış olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Acile yüksek ateş şikayeti ile getirilen çocuklarda ateş ölçüm değerlerinin çok yüksek olmadığı görülmesine rağmen, evde anneler ve acil serviste sağlık profesyonelleri tarafından antipiretik kullanım oranlarının yüksek olduğu görülmüştür.

 

 


Anahtar kelimeler


Ateş; çocuk; ebeveynler

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.79575

Referanslar


Kara B. Çocuklukta ateşle ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi [Treating childhood fire related information review]. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi [Journal of Continuing Medical Education] 2003;12(1):10-14.

Özkan H, Öztürk S. Doğu Anadolu Bölgesinde bir kent merkezinde iki aile sağlığı merkezine başvuran annelerin çocukları ateşlendiğinde yaptığı uygulamalar [The applications made by mothers applying to two family health centres in Eastern Anatolia region when their children had fever]. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi [Journal of Dr. Behçet Uz Children’s Hospital] 2013;3(2):121-126.

Araz NÇ. Ailelerin ateşli çocuğa yaklaşımı: bilgi, tutum ve uygulamaları [Parents’ approach to fever in childhood: Knowledge, attitudes and applications]. Türkiye Çocuk Hast Derg [Turkish Journal of Pediatric Disease] 2013;1:27-32.

Luszczak M. Evaluation and management of ınfants and young children with fewer. American Family Physican 2001;64(7):1219-1226.

Saz EU, Koturoğlu G, Duyu M, Ozananar Y, Kurugöl Z, Sever M. Türk ailelerinin ateş yönetimi ile ilgili bilinç düzeyi ve korkuları [Fears of fever and fever management in Turkish families]. Çocuk Enf Derg [J Pediatr Inf] 2009;3:161-164.

Çataklı T, Can V, Dallar Y. Annelerin ateş düşürücü kullanma bilgileri yeterli mi? [Is Mothers’ Knowledge of Antipyretics Enough?] J Pediatr Inf 2012;6:139-143.

Celasin NŞ, Ergin D, Atman Ü. Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye yatırılan 0-6 yaş grubu çocukları olan annelerin yüksek ateşe ilişkin bilgi ve tutumları [Attitudes and knowledge concerning high temperature of mothers have 0-6 age group ınfants who are hospitalized due to high temperature ailments]. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi [Fırat University Journal of Health Science] 2008;22(6):315-322.

Agrawal RP, Bhatio SS, Kaushik A, Sharma CM. Perception of fever and management practices by parents of pediatric patients. Int J Res Med Sci 2013;1(4):397-400.

Halıcıoğlu O, Koç F, Akman SA, Teyin A. Ateşli çocuklarda; annelerin evde ateşe yaklaşımı, bilgileri ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi [In feverish children, mothers’ knowledge and home management about fever and its relationship with sociodemographical characteristics]. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi [Journal of Dr. Behçet Uz Children’s Hospital] 2011;1(1):13-19.

Öztürk B, Nalbantoğlu B, Güzel EÇ, Hatipoğlu S, Nalbantoğlu A. Çocuk acil ünitesine febril konvülziyon tanısıyla başvuran beş ay-beş yaş arasındaki çocukların retrospektif olarak incelenmesi [Retrospective analysis of febril convulsion patients aged between 5 months-5 years old]. Çocuk Dergisi [J Child] 2011;11(3):114-121.

Hamilton JL, John SP. Evaluation of fever in ınfants and young children. Am Fam Physician 2013;87(4):254-260.

Erdağ GÇ, Akın Y, Girit N, Altuğ H. Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkında bilgi düzeyleri [Parent behaviour regarding fever and febrile convulsion]. Zeynep Kamil Tıp Bülteni [Medical Bulletin of Zeynep Kamil] 2010;41(1):1-8.

Matziou V, Brokalaki H, Kyritsi H, Perdikaris P, Gymnopoulou E, Merkouris A. What greek mothers know about evaluation and treatment of fever in children: An interview study. International Journal of Nursing Studies 2008;45:829-836.

Esenay FI, İşler A, Kurugöl Z, Conk Z, Koturoğlu G. Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu [Mothers’ approach to feverish child and fever phobia]. Türk Ped Arş [Turk Arch Ped] 2007;42:57-60.

Chiappini E, Principi N, Longhi R, Tovo PA, Becherucci P, Bonsignori F, Esposito S, Festini F, Galli L, Lucchesi B, Mugelli A, Martino M. Management of fever in children: summary of the Italion pediatric society guidelines. Clinical Therapeutics 2009;31(8):1826-1843.

Zyoud SH, Al-Jabi SW, Sweileh WM, Nabulsi MM, Tubaila MF, Awang R, Sawalha AF. Beliefs and practices regarding childhood fever among parents: A Cross-sectional study from palestine. BMC Pediatrics 2013;13(66):1-8.

Rkain M, Rkain I, Safi M, Kabiri M, Ahid S, Benjelloun BDS. Knowledge and management of fever among moroccan parents. EMHJ 2014;20(6):397-402.

Hacımustafaoğlu M. Ateşli çocukta antibiyotik: Ne zaman? [Children in the fiery antibiotics: When?] Güncel Pediatri [The Journal of Current Pediatrics] 2006;3:88-91.

Walsh AM, Edwards HE. Management of childhood fever by parents: Literature review. Journal of Advanced Nursing 2006;54(2):217-227.

Yiğit R, Esenay F, Şen E, Serinol Z. Annelerin yüksek ateş konusunda bilgi ve uygulamaları [Mothers’ information and applications about high fever]. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi [Journal of Atatürk University School of Nursing] 2003;6(3):48-56.

Eichenwald HF. Fever and Antipyresis. Bull World Health Organ 2003;81(5):372-374.

Sarrell M, Cohen HA, Kahan E. Physicians’, Nurses’, and Parents’ attitudes to and knowledge about fever in early childhood. Patient Education and Counseling 2002;46:61-65.

Çiftdoğan DY, Gönülal DA, İkızoğlu HT, Onağ A. Çocuklarda parasetamol sonrasında ibuprofen kullanımının ateş kontrolü üzerine etkisi [Efficacy of ibuprofen use after paracetamol on fever control in febrile children]. Ege Pediatri Bülteni [Aegean Paediatric Bulletin] 2008;15(2):69-74.

Vitrinel A. Ateşli çocuğa yaklaşım [Management of children with fever]. Türk Aile Hek Derg [Turkish Journal of Family Practice] 2009;13(3):113-118.

Richardson M, Lakhanpaul M. Assesment and ınitial management of feverish ılness in children younger than 5 years: Summary of NICE Guidance. BMJ 2007;334(7604):1163-1164.

Mayoral CE, Marino RV, Rosenfeld W, Greensher J. Alternating antipyretics: Is this an Alternative? Pediatrics 2000;105(5):1009-1012.

Bozkaya D, Koçak Ü. Çocukluk çağında nedeni bilinmeyen ateş [Fever of unknown origin during childhood]. Türkiye Çocuk Hast Derg [Turkhis J Pediatr Dis] 2009;3(4):57-61.

Poirier MP, Collins EP, McGuire E. Fever phobia: A survey of caregivers of children seen in a pediatric emergency department. Clin Pediatr 2010;49(6):530-534.

Broome ME, Dokken DL, Broome CD, Woodring B, Stegelman MF. A study of parent/grandparent education for managing a febrile ilness using the calm approach. J Pediatr Health Care 2003;7:176-183.

Walsh AM, Edwards HE, Courtney MD, Wilson JE, Monaghan SJ. Paediatric fever management: Continuing education for clinical nurses. Nurse Education Today 2006;26:71-77.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588