Breast Self-Examination Knowledge and Practice Level of Female Health Care Professionals who Work in Istanbul

Nuran GENÇTÜRK
2.210 399

Öz


Amaç : Bu araştırma devlet hastanesinde çalışan kadın sağlık profesyonellerinin Kendi Kendine Meme Muayanesi (KKMM) ile ilgili bilgilerini ve uygulamalarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Materyal ve Metod : Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmaya istekli ve 9 Temmuz – 17 Eylül 2009 tarihlerinde hastanede görevli olan 76 kadın sağlık profesyoneli oluşturdu. Veriler araştırmacı tarafından literatür bilgiler doğrultusunda geliştirilen bir anket formu ile toplandı. Katılım tamamen gönüllülük ilkesine dayalıydı ve anket katılımcıların kendileri tarafından dolduruldu. Verilerin değerlendirilmesinde bilgisayar ortamından yararlanıldı.Bulgular : Araştırmada katılımcıların %86.8’inin KKMM yapmasını bildiği ve %19.7’sinin düzenli her ay KKMM yaptığı belirlendi. Ayrıca katılımcıların %32.9 ile %60.5 arasında kendi kendine meme muayenesinde araştırılması gereken belirti ve bulguları bildiği, %30.3 ile %77.6 arasında KKMM yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaları bildiği saptandı. Sonuç : Araştırma sonucunda kadın sağlık profesyonellerinin çoğunun KKMM’yi teorik olarak bildiği, fakat çok azının düzenli ve etkin olarak yaptığı ve katılımcıların orta düzeyde KKMM’de araştırılması gereken belirti ve bulguları bildiği saptandı

Anahtar kelimeler


Meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, erken kanser teşhisi

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.96005

Referanslar


TC Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Kanser Daire Başkanlığı [Health Ministry of Turkey. Public Health Agency of Turkey. Cancer Departments]. Available from : http://kanser.gov.tr/daire-faaliyetleri/kanser-istatistikleri/922-2009-kanser-insidanslar%C4%B1.html (Access Date: 13.03.2015)

İğci A, Asoğlu O. Meme Kanserinin Erken Tanısında Tarama Yöntemleri [Early Diagnosis of Breast Cancer Screening Methods]. In Topuz E, Aydıner A, Dinçer M (Eds), Meme Kanseri [Breast Cancer]. Istanbul: Nobel Medical Bookstores; 2003. p.113-123.

Gençtürk N. Meme kanserinde korunma [Protection of breast cancer]. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergis [Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences] 2007; 10(4): 72-82.

Kılıç D, Sağlam R, Kara Ö. Üniversite öğrencilerinde meme kanseri farkındalığını etkileyen faktörlerin incelenmesi [The examination of the factors affecting the awereness of breast cancer in college students]. Meme Sağlığı Dergisi [The Journal of Breast Health] 2009; 5(4): 195-199.

Akyolcu N, Altuğ Uğraş G. Kendi kendine meme muayenesi erken tanıda ne kadar önemli? [Breast self-examination: How important is it in early diagnosis?]. Meme Sağlığı Dergisi [The Journal of Breast Health] 2011; 7(1): 10-14.

Isik Andsoy I, Gul A. Breast, cervix and colorectal canser knowledge among nurses in Turkey. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(5): 2267-2272

Cavdar I, Akyolcu N, Ozbas A, Oztekin D, Ayoglu T, Akyuz N. Determining female physicians’ and nurses’ practices and attitudes toward breast self-examination in Istanbul, Turkey. Oncology Nursing Forum 2007; 34(6): 1218-1221.

Ekici E, Utkualp N. Kadın öğretim elemanlarının meme kanserine yönelik davranışları [Women instructors behaviors towards breast cancer]. Meme Sağlığı Dergisi [The Journal of Breast Health] 2007; 3(3): 136-139.

Gençtürk N. Meme kanserinde risk faktörleri [Risk factors in breast cancer]. Hemşirelik Forumu Dergisi [Nursing Forum] 2006; July-August, May-June: 106-112.

Kılıç S, Uçar M, Seymen E, İnce S, Ergüvenli Ö, Yıldırım A, Portakal N, Kuru N. Kendi kendine meme muayenesi bilgi ve uygulamasının GATA Eğitim Hastanesinde görevli hemşire, hemşirelik öğrencileri ve hastaneye müracaat eden kadın hastalarda araştırılması [Determination of the knowledge and practice level of breast self-examination among the nurses of the GATA hospital, the students of the GATA nursing school and some female patients]. Gülhane Tıp Dergisi [Gulhane Medical Journal] 2006; 48(4): 200-204.

Aydın Avcı İ, Altay B, Kocatürk B. Ebe öğrencilerin kendi kendine meme muayenesine yönelik sağlık inançları [Midwifery students’ health beliefs intended for breast self examination]. Meme Sağlığı Dergisi [The Journal of Breast Health] 2008; 4(1): 25-28.

Karayurt Ö, Coşkun A, Cerit K. Hemşirelerin meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesine ilişkin inançları ve uygulama durumu [Nurses’ beliefs about breast cancer and breast self examination and their breast self examination performance]. Meme Sağlığı Dergisi [The Journal of Breast Health] 2008; 4(1): 15-20.

Koç Z, Sağlam S. Kadınların meme kanseri, koruyucu önlemler ve kendi kendine meme muayenesi ilgili bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi ve eğitimin etkinliği [Determination of the knowledge and the practice of female patients about breast cancer, preventive measures and breast self-examination and effectiveness of education]. Meme Sağlığı Dergisi [The Journal of Breast Health] 2009; 5(1): 25-33.

Canbulat N. Sağlık çalışanlarının meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi ve mamografiye ilişkin sağlık inançlarının belirlenmesi [The examination of health workers’ health beliefs on breast cancer, breast self examination and mammography]. TC Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi [TC Atatürk University, Institute of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Master's Thesis], Erzurum, Turkey, 2006. (http://www.belgeler.com/blg/u83/saglik-calisanlarinin-meme-kanseri-kendi-kendine-meme-muayenesi-ve-mamografiye-iliskin-saglik-inanclarinin-incelenmesi-examination-of-health-workers-health-beliefs-on-breast-cancer-breast-self-examination-and-mammography (Access Date 31.07.2014)

Uncu F, Bilgin N. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin meme kanseri erken tanı uygulamaları konusunda bilgi, tutum ve davranışları [Knowledge, attitude and behavior of midwives and nurses working in primary health services on breast cancer early diagnosis practices]. Meme Sağlığı Dergisi [The Journal of Breast Health] 2011; 7(3): 167-175.

Ibrahim NA, Odusanya OO. Knowledge of risk factors, beliefs and practices of female healthcare professionals towards breast cancer in a tertiary institution in Lagos, Nigeria. BMC Cancer 2009; 9-76: 1-8.

Altunkan H, Akın B, Ege E. 20-60 yaş arası kadınların kendi kendine meme muayenesi (KKMM) uygulama davranışları ve farkındalık düzeyleri [Awereness and practice of breast self examination (BSE) among 20-60 years women]. Meme Sağlığı Dergisi [The Journal of Breast Health] 2008; 4(2): 84-91.

Balogun MO, Owoaje ET. Knowledge and practice of breast self-examinetion among female traders in Ibadan, Nigeria. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine 2005; 3(2): 52-56.

Madanat H, Merrill RM. Breast canser risk factor and screening awareness among women nurses and theachers in Amman, Jordan. Cancer Nursing 2002; 25(4): 276-282.

Chong PN, Krishnan M, Hong CY, Swash TS. Knowledge and practice of breast cancer screening amongst public health nurses in Singapore. Singapore Med J 2002; 43(10): 509-516.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588