0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları

Fatma Yılmaz KURT, Aynur AYTEKİN
5.002 2.041

Öz


Amaç: Bu araştırma, 0-6 yaş grubu çocukların yaşadığı ev kazalarını ve annelerin ev kazalarıyla ilgili bilgi ve uygulamamalarını incelemek amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırma, Çanakkale ilinde bir okul öncesi kurumda, 04-29 Nisan 2011 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini, bu okul öncesi kuruma kayıtlı olan 0-6 yaş grubundaki 267 çocuğun annesi oluşturdu. Örneklem grubu seçimine gidilmeden evrenin tamamı ile çalışıldı. Ancak, araştırmaya katılmayı kabul etmeyen ya da ulaşılamayan 80 anne çalışmaya dahil edilmedi. Araştırma 187 anne ile tamamlandı. Verilerin toplanmasında bir soru formu kullanıldı. Araştırmanın yapılabilmesi için annelerden sözel izin ve ilgili kurumdan yazılı izin alındı. Veriler, bilgisayar ortamında sayı, yüzdelik dağılım, ortalama ve ki-kare testi ile değerlendirildi. 

Bulgular: Annelerin %52.4’ünün çocuğunun son bir yılda en az bir kez ev kazası geçirdiği ve çocukların %45.9’unun düşme şeklinde ev kazası yaşadığı belirlendi. Annelerin çalışma durumu ve ev kazalarıyla ilgili eğitim alma durumlarının çocukların ev kazası geçirme durumlarını etkilediği saptandı (p<0.05). Annelerin %56.1’inin ev kazasının nedenini “ihmal-dikkatsizlik” olarak belirtti ve %47.7’si koruyucu önlemlerle ev kazalarının önlenebileceğini bildirdi.  

Sonuç: Çalışmada yaklaşık iki çocuktan birinin son bir yıl içinde en az bir kez ev kazası geçirdiği ve yoğun olarak düşme şeklinde ev kazasına maruz kaldığı bulundu. Çalışmada annelerin 0-6 yaş grubu çocuklarda sıklıkla yaşanan ev kazalarını önlemede bilgi ve uygulamalarının eksik olduğu saptandı. Annelerin/ailelerin bu yaş grubu çocukların gelişimsel özellikleri, ev kazalarıyla ilgili risk faktörleri, güvenlik önlemleri ve ilkyardım uygulamaları konusunda eğitim verilmesi önerilmektedir.  


Anahtar kelimeler


Anneler, ev kazaları, uygulamalar, 0-6 yaş grubu çocuk

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.26873

Referanslar


Özcebe H. Yaralanma kontrol ve korunma programları ve güvenli toplumlar. İçinde: Güler Ç, Akın L, editörler. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara: Yayınları; 2006. p. 686-698. Üniversitesi

Güven S, Cerit G. Yaşlıların evde karşılaştıkları kazalar ve önlenmesi. Sağlık ve Toplum 2002;2: 66-71.

World Health Organization. Other injury http://www.who.int/violence_injury_pr evention/other_injury/en/ Tarihi: 15.11.2014. topics. Erişim

Uskun E, Alptekin F, Öztürk M, Kişioğlu AN. Ev hanımlarının ev kazalarını önlemeye yönelik tutum ve davranışları ile ev kazalarına yönelik ilkyardım bilgi düzeyleri. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Dergisi 2008; 14(1): 46-52.

Altundağ S, Öztürk MC. Ev kazaları nedeniyle hastaneye gelen 3-6 yaş grubu çocuklardaki kaza türleri ve bunu Forumu 2004; 5: 60-64. etmenler. Çocuk

World Health Organization, 2008. World prevention, http://www.who.int/violence_injury_pr evention/child/injury/world_report/en/ Erişim Tarihi: 15.11.2014. injury

Koçer, N. Çocuklar İçin İlk Yardım ve İlk Yardım Uygulamaları. Ankara: Morpa Yayınları, 2006. s.12-16.

Turan T, Dündar SA, Yorgancı M, Yıldırım Z. 0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazalarının önlenmesi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Dergisi 2010;16(6):552-557.

Çınar ND, Görak G. 0-6 yaş çocuklarda annenin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerini tanılama ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk Forumu 2003;6: 22-27.

Baysal SU, Şahin S. Risk assessment for poisonings in children below the age of six. Toxicology Letter 2001; 123(Supp 1): 97-98.

Şahin YY. Çocuklarda görülen ev kazalarında uygulamalar ve alınan güvenlik uygulamaları. (Yüksek Lisans Tezi), Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin, Türkiye, 2012.

Yıldırım N. 1-4 yaş dönemi çocuklar için ev kazası risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin azaltılmasında sosyal öğrenme teorisine dayalı hemşirelik girişimlerinin etkinliği. (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye, 2010.

Erkal S, Şafak Ş. Determination of the risks of domestic accidents for the 0-6 age group in the Tuzluçayır Village Clinic neighborhood. The Turkish Journal of Pediatrics 2006; 48: 56-62.

Baysal SU, Birinci A. Çocukluk çağında kazalar ve yaralanma kontrolü. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi 2006; 2(2): 64-79.

Özmen D, Ergin D, Şen N, Çetinkaya A. 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ev önlemlerinin tanılanması. Aile ve Toplum Dergisi 2007; 3(12): 13-20

Karatepe TU. Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 0-6 yaş çocuklarda ev kazası geçirme sıklığı ve ilişkili faktörler. (Tıpta Uzmanlık Tezi), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye, 2011.

Morrongiello BA, Corbett M, McCourt M, Johnston Unintentional Injury Risk in Young Children. II. The Contribution of Caregiver Understanding Supervision, Child Attributes, and Parent Attributes. Journal of Pediatric Psychology 2006; 31(6):540-551.

King WJ, LeBlanc JC, Barrowman NJ, Klassen TP, Bernard-Bonnin AC, Robitaille Y, et al. Long term effects of a home visit to prevent childhood injury: three year follow up of a randomized trial. Injury Prevention 2005; 11(2): 106-109.

Çalışkan K, Avcı Ö, Acar V, Dönmez Y. 0–6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlk Yardım Uygulamalarının İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(3): 2-9.

Yalaki Z, Taşar MA, Kara N, Dallar Y. Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Olan Ailelerin Ev Kazaları Hakkında Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi JAEM 2010:9 (3): 129-33.

Laffoy M. Childhood accidents at home. Irish Medical Journal 1997; 90(1): 26-27.

İnanç DÇ, Baysal SU, Coşkun L, Taviloğlu K, Ünüvar E. Çocukluk çağı yaralanmalarında hazırlayıcı nedenler. Türk Pediatri Arşivi 2008; 43: 84-88.

Alasya E. 1-6 yaş grubu çocuklarda ev kazası görülme sıklığı ve annelerin ev kazaları ile ilgili uygulamalarının belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa, KKTC, 2012.

Guisan AC, Cubells CL, Diego JMQMLD, Fernandez JP. Accidental Injury In Children: Hospital Trauma Records In A Spanish Population. International Journal of Injury Control and Safety Promotion 2007;14(2):125- 127.

Karataş B, Kettaş E, Yurtsever S. Interventions by mothers of 1-6 year old children after home accidents. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2006; 3(2):1-14.

Phelan KJ, Khoury J, Xu Y, Lanphear B. Validation of a home injury survey. Injury Prevention 2009;15(5): 300- 306.

Erkal S. Identification of the number of home accidens per year involving children in the 0-6 age group and the measures taken by mothers to prevent home accidets. Turkish Journal of Pediatrics 2010;52(2):150-157.

Köse O, Bakırcı N. Çocuklarda ev kazaları. STED 2007; 16: 31-35.

Kim HB, Kim DK, Kwak YH, Shin SD, Song KJ, Lee SC et al. Epidemiology of traumatic head injury in Korean children. Journal of Korean Medical Science 2012; 27:437-442.

Sengoelgea M, Bauerb R, Laflamme L. Unintentional incidence and patterns in six countries in Europe. International Journal of Injury Control and Safety Promotion 2008;15(3):129-139. home injury

Kılıç B, Demiral Y. İzmir’de bir gecekondu bölgesinde evde yaralanma insidansı. Toplum Hekimliği Bülteni 2006;25(3):27-32.

Boztaş G. 0–48 aylık çocukların ev kazaları sonucu oluşan yaralanmalarına ilişkin görüşlerini etkileyen belirlenmesi (Tıpta Uzmanlık Tezi), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2008. davranış ve faktörlerin

Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F. Temel İlkyardım Uygulamaları. İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi, 2005. S.75-167.

Atak N, Karaoğlu L, Korkmaz Y, Usubütün S. A household survey: unintentional injury frequency and related factors among children under five years in Malatya. The Turkish Journal of Pediatrics 2010; 52: 285- 293.

Ulukol B, Şimşek F, Usubütün S, Gülnar S. 0-6 yaş grubu çocukların ev kazalarından eğitiminin etkinliği. III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, İzmir, 2005, s. 255. anne

Tezcan S, Aslan D, Yardım N, Demiröz AS, Coşkun E, Cengiz G, ve ark. Ankara ili Altındağ Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı bölgesinde kaza sıklığının saptanması ve kazaların bazı faktörlerle ilişkisinin belirlenmesi. Ege Tıp Dergisi 2001;40(3):165-173.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588