Acil Servise Başvuran Hastaların Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi

Handan ÖZCAN, Okay ÖZDEMİR, Esma İNCİ, Nuriye SÖZKESEN
2.027 437

Öz


Giriş: Hasta memnuniyeti kaliteli hizmetin önemli bir parçasıdır. Hastaların memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve hastaların beklentileri doğrultusunda daha nitelikli hizmet sunulması bakımından önemlidir.

Amaç: Acil servise başvuru yapan hastaların, memnuniyet düzeylerini belirlemektir.

Yöntem: Araştırma Gümüşhane Devlet Hastanesi Acil Servisinde, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 300 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, SPSS for Windows 15.0 paket programı kullanılarak, frekans dağılımı ve ki kare testi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 33.34±14.46’dır. Hastaların %68.0’ı acil serviste çok beklemeden muayene olduğunu, %75.3’ü tüm sağlık personelinin kişisel mahremiyetlerine dikkat ettiğini (muayene edilirken kapının kapanması, paravan veya perdenin çekilmesi gibi), %56.0’ı muayene eden doktorun hastalık hakkında bilgi verdiğini belirtmişlerdir.

Sonuç: Çalışma sonunda genelde hasta memnuniyeti yüksek çıkmıştır. Hastaların %56.4’ü tekrar acil servisi tercih edeceklerini, %49.4’ü kısmen başkalarına tavsiye edecekleri saptanmıştır. Hastaların eğitim seviyeleri arttıkça, acil servisten memnuniyet derecelerinin azaldığı görülmüştür. 


Anahtar kelimeler


Memnuniyet, Acil Servis, Eğitim Düzeyi.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.48141

Referanslar


Ertem M, Oto R, Karayel P. Dicle Üniversitesi hastalarda araştırması. 1. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara; 2000.p.325-31. yatan memnuniyeti

Yarnold PR, Michelson EA, Thompson DA and Adams SL. Predicting patient satisfaction: A study of two emergency departments. J Behav Med 1998; 21:545- 63.

Meryem Y. Sağlık bakım kalitesinin bir ölçütü: Hasta memnuniyeti. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001;5:69-74.

Bursch B, Beezy J, Shaw R. Emergency department satisfaction: what matters most? Mar.1993;22(3):586-91. Emerg Med

Yavuz Ş. Acil serviste hasta ve hasta yakının memnuniyeti ve bunu etkileyen faktörler. Uzmanlık Tezi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı. İstanbul; 2003.

Dölek M, Turaba F, Akbinar C, Sezgin B, Aksu H, Solak İ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis biriminde yatan hastaların memnuniyet düzeyinin incelenmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005;5(3):122-127.

Yıldırım C, Kocoğlu H, Göksu S, Günay N, Savaş H. Patient satisfaction in a university department in Turkey. Acta Medica (Hradec Kralove). 2005;48(1):59-62.

Heidegger T, Saal D, Nuebling M. Patient satisfaction with anaesthesia care: What is patient satisfaction, how should it be measured, and what is the evidence for assuring high patient satisfaction? Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2006;20(2):331-346.

Akkaya EG, Bulut M, Akkaya C. Acil başvuran servise memnuniyetini etkileyen faktörler. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2012;12(2):62- 68. hastaların

Boudreaux ED, Mandry CV, Wood K. Patient satisfaction data as a quality indicator: A tale of two emergency departments. 2003;10:261-8. Emerg Med

Bulut H. Acil servislerde hasta ve yakınlarını bilgilendirmenin memnuniyet üzerine etkisi. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi 2006;12(4):288-298.

Sandovski U, Salman H, Bergman M, Neiman V, Bessler H, Djaldetti M. Patients satisfaction with the staff function in an emergency department. Eur J Emerg Med 2001;8(2):117-122.

Tokem Y, Kuzeyli YK, Fadıloğlu Ç. Diyaliz hastalarının verilen bakımdan memnun olma durumlarının incelenmesi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi Temmuz- Ekim, 2005.p.49-54.

Özer A, Çakıl E. Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini etkileyen faktörler. Tıp Araştırma Dergisi 2007;5(3):140- 143.

Tükel B, Acuner AM, Önder ÖR, Üzgül A. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde yatan hasta memnuniyeti. Ankara Mecmuası 2004;57(4):205-214.

Sünter AT, Canbaz S, Tunçel EK, Çetinoğlu EÇ, Peşken Y. Bir tıp fakültesi hastanesinde memnuniyet değerlendirilmesi. 9. Halk sağlığı günleri bildiri özet kitabı. Ankara. 2005;474.

Öztürk A, Balcı E, Gün İ. (2005). Sağlık ocağına başvuranların sağlık sistemi ve aile hekimliği ile ilgili bilgi ve düşünceleri. 9. Halk sağlığı kongresi bildiri özet kitabı. Ankara, 2005.p.468. 18. Sezgin

B. Acil servise başvuran hastaların memnuniyetlerinin

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ege

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir. 1998. hizmetten incelenmesi.

Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksu E. (2005). Türkiye’de acil servise başvuran özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005;5(1);5-13. demografik

İlker E, Bülent E, İsmet K. Hastaların sosyo-ekonomik durumlarına göre sağlık hizmetlerinden incelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;1(3):161-167.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588