Çocuklarda Cinsel İstismara Bağlı Posttravmatik Stres Bozukluğu (Olgu Analizi)

Gülçin BOZKURT, Coşkun YORULMAZ, Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA
3.719 1.090

Öz


Özet   

Cinsel istismara bağlı post travmatik stres bozukluğu, psikolojik etkileri yetişkinliğe kadar süren bir travmadır. Ülkemizdeki hastanelerde cinsel istismarı değerlendirme ve izleme ekipleri sınırlı sayıdadır. Başvurulabilecek merkez ve uzmanların yetersizliği nedeniyle, çocuğun tekrarlayan, fiziksel ve ruhsal muayeneye maruz kaldığı, multidisipliner ve bütüncül yaklaşımın olmadığı görülmüştür. Cinsel istismarda tanı ve tedavinin her aşamasında hemşire çocuğun yanında olmalıdır. Cinsel istismar nedeniyle postravmatik stres bozukluğu olan çocuk ve ailesine; bireysel baş etmede yetersizlik, uyku bozukluğu ve benlik saygısında bozulma tanıları doğrultusunda hemşirelik bakımı yapılabilir. Bu olguda cinsel istismara uğrayan çocuğun; tedavi ve hak arama sürecinde yaşadığı sorunlara ve hemşirenin rolüne dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk; cinsel istismar; stres bozuklukları; post travmatik

 

 

Post-Traumatıc Stress Dısorder Due to Sexual Abuse in Children  (Case Analysis)

 

Abstract

Post-traumatic stress disorder due to sexual abuse is trauma lasting into adulthood of psychological effects. The hospital staff who are to evaluate and follow sexual abuse are sparse in our country. Due to lack of health center and experts, it has been observed that child has been exposed to the repeated physical and mental examination. Furthermore, it revealed that this is not a multidisciplinary and holistic approach. Nurse is supposed to accompany to the child in each stage of diagnosis and treatment of sexual abuse. Because of sexual abuse, nursing care can be applied in impaired diagnosis to the child with posttraumatic stress disorder and his\her family in order to cope with personal competence of child, sleeping disorders and self-esteem. In this case, it is aimed to pay attention sexually abused child's proplems which occur during the process of treatment and advocacy, and the role of nurse.

Key words: Child; Sexual abuse; stress disorder; posttraumatic


Anahtar kelimeler


Çocuk; cinsel istismar; stres bozuklukları; post travmatik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17681/hsp.56025

Referanslar


Akduman G, Ruban C, Akduman B, Korkusuz İ. Çocuk istismarı ve ihmali: psikiyatrik yönleri. Adli Psikiyatri Dergisi 2005; 3: 9-14.

Shapiro DL, Levendosky AA. Adolescent survivors of childhood sexual abuse: the mediating role of attachment style and coping in psychological and interpersonal functioning. Child Abuse and Neglect 1999; 23: 1175-1191.

Taner Y, Gökler B. Çocuk istismarı ve ihmali: psikiyatrik yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35: 82–86.

Judith A, Cohen MD. Çocuk ve er gençlerde travma sonrası stres bozukluğu. Aydın H, Bozkurt A, (Çeviri ed) Comprehensive Tektbook of Psychiatry. 8.Baskı, Ankara: Güneş Kitabevi, 2007: 3286-3295.

Ovayolu N, Uçan Ö, Serindağ S. Çocuklarda cinsel istismar ve etkileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; 2: 13-22.

Ackerman PT, Newton JEO, Mcpherson WB, Jones JG, Dykman RA. Prevalence of post traumatic stres disorder and other psychiatric diagnosis in three groups of abused children (sexual, physıcal, and both). Child Abuse and Neglect 1998; 22; 759-774.

Özbaran B, Gencer Ö, Kesikçi Ergin H, Miral S, Aydın C, Varan A. Bir Çocuk Köyünde Yaşayan Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismar İddiaları Sonrası Psikiyatrik Değerlendirmeleri ve İzlemi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2009; 29: 395-404.

Keskin G, Çam O. Çocuk cinsel istismarına psikodinamik bakış açısı ve hemşirelik yaklaşımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 21: 191-208.

Eşiyok B, Hancı İH, Özdemir Ç, Yelken N, Zeyfeoğlu Y. Adli hemşirelik. Sted 2004; 13: 169-171.

Tamer A, Şahin F, İlhan MN, Çamurdan AD, Yöney A. Ankara’daki hastanelerde çocuk istismarı ve ihmali olgularına takım yaklaşımı. Sted 2008; 17: 49-55.

Arıkan D, Yaman S, Çelebioğlu A. Çocuk ihmali ve istismarı konusunda hemşirelerin bilgileri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 3: 29-35.

Çam O, Keskin G. Çocuk cinsel istismarına psikodinamik hemşirelik yaklaşımı. Yeni Semposium 2005; 43: 118–125.

Erdemir F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. 7.Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2005.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

SAĞLIK BİLİMLERİ VE MESLEKLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS

ISSN: 2148-7588