AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA HUKUKUN GENEL İLKELERİ

Ahmet Burak Bilgin
2.038 1.738

Öz


ÖZ

Bir hukuk sisteminde yasama ve yürütme organlarının her türlü hukuki probleme cevap verecek düzenlemeleri önceden yapmasının imkansızlığı ve önceden yapılmış kuralların da yorumlanmaya muhtaç olduğu gerçeği karşı­sında, mevcut normların yorumlanması ve bazen de birtakım boşlukların uygu­layıcılar (bilhassa da yargıçlar) tarafından doldurulması şeklindeki ‘’tabii’’ ihti­yaca binaen işlev gören hukukun genel ilkeleri, bu yönleriyle anayasal sistemle­rin önemli bir ‘’kaynağı’’ olmaktadır. Kimi yönleriyle uluslararası kimi yönleriyle de ulusal hukuk sistemlerine benzer özellikler gösteren Avrupa Birliği (AB) Hu­kukunda da, hukukun genel ilkeleri, bu hukuk sisteminin ilk yıllarından itiba­ren sistemin yargı organı tarafından kullanılmış ve jürisprüdansiyel bir ölçü normlar bloğu olarak işlev görmüştür. Bu çalışmada bu genel hukuk ilkelerine, AB Hukukunun penceresinden bakılacak; bu ilkelerin söz konusu hukuk sis­teminde başta temel hak ve hürriyetlerin korunması olmak üzere gördüğü iş­levler ortaya konacaktır.

 Anahtar Kelimeler: AB Hukuku, hukukun genel ilkeleri, temel hakların korunması

ABSTRACT
Having regard the fact that the legislative and executive rule makers in a legal system might not envisage rules for all issues in advance, and that even the existing rules require to be interpreted, general principles of law which are invoked by practitioners and justices for the interpretation of legal norms and filling legal gaps function as an important source of legal orders. Those principles have been used by the judiciary of the legal order from the very outset in the European Union (EU) law which is similar to both international and national legal systems in some ways. They have also functioned as a jurisprudential set of reference norms. This study deals with these principles from the EU law point of view. The role these principles have played in the EU legal order, especially with regard to the protection of human rights will also be dealt with.

Keywords: EU law, general principles of law, protection of fundamental rights


Tam metin:

PDF