KEMOTERAPi ALAN ÇOCUKLARDA AĞIZ BAKIMININ ONEMI

Ayşe OCAKÇI
606 113

Öz


Ke1noterapi nedeni ile Ozellikle 1nukoza hticreleri zarar gOrdUgUnden agrz hijyeni (inem kazamr. Bakunda onemli olan agrz pH'smr alkali (pH=7-7.5) dUzeyde tutmak ve ag1z iyini kuruluktan koru1nakt1r.

 

He1n ire  agrz  bak11n1ndan  hastas1na  Onerecegi  soltisyonu  hastasnun  ag1z hijyenine ve olayt kabullen1ne  duru1nuna  gOre sey1neli, s1k  s1k 1nukoza pH's1111  kontrol etlnelidir.

 

6ne1nli olan soltisyonun  ye§idi degil, ag1z bak1nun1n  dlizenli. slirekli ve dogru

olarak yapma ah§kanhgmm kazandmlmas1d1T.


Tam metin:

PDF