Hemşirelik Öğrencilerinin İnfluenza A ( H1N1 ) Gribi ve Aşısına Karşı Farkındalık Durumları

Sevim Savaşer, nejla canbulat, Şeyda Şahin, Duygu Cantemir
1.349 606

Öz


ÖZ

Amaç: Araştırma, lisans eğitimi veren bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin İnfluenza A gribi ve aşısına karşı farkındalık durumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini İstanbul'da üniversite düzeyinde eğitim veren bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü 394 öğrenci oluşturdu. Evrenin tamamı araştırma kapsamına alındığından örneklem hesabı yapılmadı. Veriler Kasım- Aralık 2009 tarihleri arasında, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan ve uzman görüşüne sunulan soru formu ile elde edildi. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler ile değerlendirildi.

Bulgular: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaş ortalamasının 20±2,2 yıl olduğu ve İnfluenza A virüsü ile ilgili bilgiyi en fazla görsel ve yazılı kitle iletişim araçlarından edindiği saptandı. Öğrencilerin çoğunun kendisinin/ailesinden herhangi birinin İnfluenza A virüsü aşısı yaptırmadığı, aşı yaptırmayı önermeyeceği belirlendi. Öğrencilerin İnfluenza A gribinden korunmada uyguladıkları ilk üç girişimin sırasıyla; eşyalarının temizliğine dikkat etme (%82,5), ellerini sık yıkama (%81,5) ve ortamı havalandırma (%78,7) olduğu belirlendi.

Sonuç: Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin İnfluenza A gribinden korunma ve grip olduklarında uygulayacakları doğru girişimlerin yüksek oranda olması olumlu bir bulgudur. Kitle iletişim araçlarında İnfluenza A gribi konusunda daha fazla yer verilmesi toplumun konuyla ilgili farkındalığını arttırarak aşı uygulama oranında artış sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, influenza A (H1N1) gribi, influenza A gribi aşısı.


Tam metin:

PDF