15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri

Sema Dereli Yılmaz, Emel Ege, Belgin Akın, Çetin Çelik
2.964 1.892

Öz


Amaç: Çalışma 15-49 yaş kadınların isteyerek düşük yapma nedenlerini ve kontraseptif tercihlerini saptamak amacıyla yapıldı.

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı araştırma şeklinde yapılmıştır. 11 Kasım 2005 – 31 Ocak 2006 tarihleri arasında Konya Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde isteyerek düşük yapan 103 kadın araştırmanın çalışma grubunu oluşturdu. Literatüre dayanarak araştırmacılar tarafından oluşturulan 27 soruluk anket formu verileri toplamak için kullanıldı. Bir araştırmacı verileri yüz yüze görüşerek toplandı. Tanımlayıcı istatistikler yanında kürtaj nedeni ile aile planlaması tercihleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile X2 önemlilik testinden yararlanıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan kadınların yaş ortalaması 32.7 (SD: 5.91, median: 32.0, mode: 30, min.18, max. 45). Kadınların % 85.4'ü ilkokul mezunu veya okur yazar değil, gebelik sayısı 3 veya üzerinde olan kadınlar daha fazla isteyerek düşüğe/MR başvurduğu saptandı (% 94.2). En sık isteyerek düşük yapma nedeni olarak çocuk sayısı gösterilmiş (% 47.6) ve kadınların gebe kalmadan önce geri çekme yöntemini kullandıkları tespit edildi.

Sonuç: İsteyerek düşük hala bir kontraseptif metot olarak kullanılmaktadır. Özellikle doğum sonu kliniklerinde kontrasepsiyon danışmanlığına odaklanmak anne ve çocuk sağlığı bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İstemli düşük, kontrasepsiyon, kadın sağlığı.


Tam metin:

PDF