Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları

Sevim SAVAŞER, Birsen MUTLU, Seda ÇAĞLAR, Zehra DOĞAN, Nejla CANBULAT
2.801 1.608

Öz


Amaç: Araştırma, hemşirelik eğitiminin öğrencilerin organ bağışına ilişkin görüşlerine etkisini belirlemek ve sonuca göre öneriler getirmek amacıyla yapıldı.

 

Yöntem: Araştırma, hemşirelik eğitiminin öğrencilerin organ bağışına ilişkin düşünceleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini İstanbul'daki üniversite düzeyinde eğitim veren 5 hemşirelik okulunun son sınıfında öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü öğrenciler oluşturdu (n=330). Veriler Ocak- Mart 2007 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan ve uzman görüşüne sunulan anket formu aracılığıyla elde edildi. Anket formu toplam 43 sorudan oluşmakta (6 soru sosyo-demografik özellikler diğerleri organ bağışına bakış ile ilgili) idi. Elde edilen verilerin değerlendirmesinde yüzdelik,  ki-kare ve yates testi ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 22.29±1.18 yıldır. Çoğu öğrenci (%97) organ bağışına olumlu baktığını fakat eğitimleri sırasında yeterli bilgi verilmediğini belirtmişlerdir (%57.8). Öğrencilerin %68.5'i hemşirelik öğrencisi olarak organ bağışının arttırılmasında kendisinin sorumlu olduğunu bildirmiş ancak sadece %48'i organ bağışında bulunmak istediğini belirtmiştir. Katılımcıların %73'ü toplum tarafından organ bağışına katılımı artırmak amacı ile organ bağışında bulunanların yakınlarına alıcı tarafından maddi ödülün verilmemesi gerektiği, %81'i ise manevi ödülün (plaket, yazılı belge izni) verilebileceği görüşündedirler.

 

Sonuç: Öğrencilerin organ bağışı konusundaki bilgileri yetersizdir. Bu araştırma sonuçları organ bağışı konusunda hemşire öğrencilere eğitimleri sırasında kapsamlı bilgi verilmesi görüşünü desteklemektedir.

 

Anahtar kelimeler; Organ bağışı, hemşirelik, öğrenci, bakış


Tam metin:

PDF