BEHÇET HASTALARINDA SWAP70 ANTİKORUNUN İNCELENMESİ

Burçak Vural
583

Öz


Amaç: Behçet hastalığı genel olarak tekrarlayan oral aftlar, genital ülserasyonlar, deri lezyonları ve üveit ile karakterize olan kronik inflamatuar bir hastalıktır. Behçet hastalığının etiyopatogenezi bilinmemektedir. Genetik olarak yatkın bireylerde mikrobiyal patojenlerin tetiklediği immunolojik anormalliklerin, patogenezinde önemli olduğu düşünülmektedir. Behçet hastalığının patogenezinin belirlenmesine yönelik SEREX yöntemi ile yapılan önceki çalışmalarımızdan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, SWAP70 antijenine karşı oluştuğu gözlenen otoantikor yanıtının, Behçet hasta alt gruplarından vasküler tutulum ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, SWAP70 geninin klonlanarak ekspresyonunun gerçekleştirilmesi ve elde edilen antijene karşı oluşacak otoantikor yanıtının Behçet hasta ve sağlıklı kontrol serum örneklerinde ELISA yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlandı. SWAP70 geni, pQE-30 vektörü yardımıyla E.coli M15(pREP4) hücrelerinde klonlandı ve eksprese olan antijene karşı oluşan antikor yanıtı, Behçet hasta ve sağlıklı kontrol serum örneklerinde ELISA yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular:SWAP70 antikor yanıtının belirlenmesi açısından hastalar ve kontrollerdeki seropozitiflik değerlendirildi ve hastalarda %10 oranında SWAP70 için pozitiflik bulunurken kontrollerde belirlenmedi. Seropozitif ve seronegatif hastalardaki SWAP70 antikorlarının Behçet hasta alt gruplarındaki dağılımına bakıldığında ise anlamlı bir fark bulunamadı. Sonuç: SWAP70 antijenine karşı oluşan antikor yanıtının, Behçet hastalığı patogenezindeki rolünün daha iyi anlaşılması ve belirlenmesi için daha geniş hasta populasyonlarında çalışılması gerekmektedir.