DİYABETİK KORONER ARTER HASTALIĞINDA MONOSİT KEMOTAKTİK PROTEİNİ (MCP-1) A-2518G ve CCR2 RESEPTÖRÜ G190A GEN POLİMORFİZMLERİNİN İNCELENMESİ

Bedia Çakmakoğlu, Zeynep Birsu Çinçin, Selçuk Daşdemir, Abdullah Özdemircan, Zeynep Ermis Karaali, Bedia Çakmakoğlu
1.253 588

Öz


Bu çalışmanın amacı diyabetik koroner arter hastalığı gelişiminde MCP-1 A−2518G ve CCR2 G190A polimorfizmlerinin etkilerini araştırmaktır. Çalışmamızda 81 koroner arter hastalığı bulunan diyabetik hasta, 62 koroner arter hastalığı olmayan diyabet hastası ve 62 sağlıklı kontrol kullanılarak genotipleme yapılmıştır. Diyabetik koroner arter hastalığı bulunan hasta grubuyla kontrol grubu arasında MCP-1  A-2518G  genotip (p:0,01 c2:9,11) ve allel dağılımı (p:0,01 c2:6,53) açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede fark vardır. MCP1 AA genotip frekansı KAH (+) DM'li hasta grubunda kontrole gore anlamlı şekilde yüksekken, MCP-1 G allel frekansının kontrol grubunda yüksek olduğu tespit edilmiştir Buna karşın CCR2 G190A polimorfizmi dağılımı açısından hasta grupları ve kontrol grubu arasında herhangi bir anlamlı farklılık saptanmamıştır. Sonuç olarak MCP-1 -2518 AA genotipinin diyabetik koroner arter hastalığı gelişimine neden olurken, G allelinin hastalığa karşı koruyucu olduğu izlenimi edinilmiştir.

 


Tam metin:

PDF