TİP 1 DİYABETTE NKT HÜCRELERİNİN ROLÜ

S. Bilgiç, E. Aktaş, F. Salman, G. Deniz
904 767

Öz


Periferik kan NKT hücre seviyeleri, sitokin profili ve sitotoksik aktiviteyi incelediğimiz çalışmamızda, tip 1 diyabetin farklı dönemlerindeki hasta grupları ve non-diyabetik gruplarda NKT hücrelerinin sayı ve fonksiyon açısından özellikleri incelenerek bu hücre grubunun tip 1 diyabet patogenezindeki olasıi rolü araştırılmıştır. Tip 1 diyabet teşhis süresi 1 ay-1 yıl olan grup (Grup 1, n:5, yaş ortalaması: 31±7), teşhis süresi 1 yılın üstünde olan grup (Grup 2, n:4, yaş ortalaması: 22±8), tip 1 diyabetiklerin 1. derece non-diyabetik akrabası olan grup (Grup 3, n:7, yaş ortalaması: 30±9) sağlıklı kontrol grubu (Grup 4, n:5, yaş ortalaması: 25±5) ile karşılaştırılmıştır. Flow sitometri yöntemiyle  Vα24 düzeyleri incelendiğinde, Grup 1, Grup 2, Grup 3'te Vα24 düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.001, p<0.01 ve p<0.05, sırasıyla). CD161 düzeyleri bakımından Grup 1, Grup 2 ve Grup 3, kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük saptanmıştır (p<0.001). Hücre içi IFN-g düzeyleri Grup 1, Grup 2 ve Grup 3'te kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunmuş (p<0.001), ayrıca CD161 ekspresyonu ile hücre içi IFN-g seviyeleri arasında güçlü bir korelasyon saptanmıştır (r=0.78). Grup 1, Grup 2 ve Grup 3'te sitotoksik aktivite kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olarak bulunmuştur (p<0.001, p<0.01, p<0.05, sırasıyla). Hücre içi IFN-g seviyeleri ve CD161 ekspresyonu, sitotoksite değerleri ile karşılaştırıldığında, anlamlı korelasyon saptanmıştır (r=0.76). CD161 ekspresyonu düşüşüne bağlı olarak gruplardaki IFN-g düzeyindeki azalış, NK ve NKT hücrelerindeki sitotoksik aktivite ile tip 1 diyabetin tanı süresi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.  Tip 1 diyabetlilerin birinci derece akrabalarında kontrol grubuna göre düşük olarak saptanan NKT hücre sayı ve fonksiyonları, bu hücrelerin hastalığın preklinik süreçteki etkin rolünü düşündürmektedir.


Tam metin:

PDF