Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

 Yazarlara Bilgiler

 

İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü yayın organıdır ve yılda iki kez yayınlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergi hekimlik alanındaki orijinal deneysel ve klinik araştırmaları, özel ve aktüel konularda literatür toplamalarını (derlemeleri), yazarlara ve editöre mektupları kapsar. Orijinal metod geliştirme, yeni bir girişim tekniği, ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını içeren kısa raporlar da yayınlanabilir. Bir çalışmanın yayınlanması için Enstitü  Elektronik Dergi Komisyonunun seçmiş olduğu Yayın Kurulu tarafından gerek yazı düzeni, gerek kapsam bakımından uygun görülmesi ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması gereklidir. Dergi Editörü tarafından belirlenen makaleleri değerlendirmek üzere seçtiği üç danışmanın (hakem) görüşü alındıktan sonra yayınlanıp yayınlanmamaya karar verilir. Dergide çıkan yazıların tüm hakkı dergiye aittir. Yazılar için yazarlara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan görüş ve düşünceler yazarlarına aittir ve Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü bağlamaz. Prospektif klinik çalışmalar için resmi gazetenin 29.01.1993 tarih ve 21480 sayılı nüshasında yayınlanan yönetmeliğe uygun bir şekilde Etik Kurulu onayı alınmalıdır.

1. Yazıların Düzeni
a) Dergi Türkçe ve İngilizce makalelerden oluşur. Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır. (Ana dili İngilizce olmayan yazarlarca hazırlanan İngilizce yazılar, imla yanlışları açısından kontrol edilmelidir).Teknik terimler Türkçe, Latince, İngilizce veya Türk Tıp Terminolojisine yerleşmiş terimlerle yazılmalı, dilimize yerleşmiş terimler imla kurallarımıza göre hazırlanmalı, ve Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı "Yeni İmla Kılavuzu" ve Türkçe sözlük esas alınmalıdır. b) Yazılar iki aralıklı, "Word for Windows" programında, "Times New Roman" fontu ve 12 punto ile yazılmalı, tablolar aynı programın tablo formatı ile hazırlanmalı;
c) Yazıların bölümleri:
Editöre mektup: Yazarlar başlığını belirttikleri yazılarının Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi'ne değerlendirilmek üzere gönderdiklerini ifade etmeli, yazılarının orijinal olduğu, daha önce bir başka yerde yayınlanmamış olduğunu, kendilerine Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi tarafından bir karar bildirilene kadar bir başka yere değerlendirilmek üzere yazılarını göndermemiş olduklarını ve/veya göndermeyeceklerini, ve ayrıca yazının "İnternet" te de mevcut olmadığı bilgilerini de eklemelidirler.


Başlık sayfası: Bu sayfada aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 1. Yazının kategorisi (Orijinal deneysel araştırma, orijinal klinik araştırma, derleme, kısa rapor, editöre mektup, yazara mektup)
 2. Yazının ilişkili olduğu tıp disiplini (Örneğin: kardiyoloji, nöroloji, plastik cerrahi vb.-kardiyolojide elektrofizyoloji, hareket bozuklukları hastalıkları, el cerrahisi gibi daha spesifik tanımlamalar da yapılabilir)
 3. Yazının Türkçe olarak tam başlığı
 4. Yazının İngilizce olarak tam başlığı
 5. Yazarların adı ve soyadı (ünvan kullanılmaksızın) (Tüm yazarlar araştırmanın yapılmasında yeterli katkıda bulunmuş olmalıdırlar).
 6. Yazarların çalışmanın yapıldığı tarihlerdeki çalıştığı kurumlar (İTF, HÜTF, ABD gibi kısaltmalar yapılmamalıdır)
 7. Destekleyen kurum veya kuruluşlara teşekkür (varsa)("Teşekkür" yazının yayınlanmasına karar verilmesi halinde "Tartışma ve sonuç" bölümünden sonra yer almak üzere metne ilave edilecektir).
 8. İletişim kurulması istenen yazarın ad, soyad, posta iletişim adresi(posta kodu da dahil, telefon, fax, ve özellikle e-mail adresi)

Başlık sayfası dışındaki makale bölümlerinde yazarların kimliğinin belirlenmesinde yardımcı olabilecek bilgilerin verilmesinden kaçınılmalıdır.

Sadece başlık sayfası:
Bu sayfada sadece aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 1. Yazının Türkçe olarak tam başlığı
 2. Yazının yayınlanmış halinde ilk sayfadan sonraki sayfalarda kullanılmak üzere Türkçe "kısaltılmış başlığı"("running title")
 3. Yazının tam İngilizce başlığı
 4. Eğer yazı İngilizce olarak gönderiliyorsa İngilizce "kısaltılmış başlık" ("running title"). Türkçe olarak gönderilen yazılarda İngilizce başlık zorunludur, ancak İngilizce "kısaltılmış başlık" gerekli değildir. Yazılar bu sayfadan başlamak üzere sağ alt köşede sayfa numaraları içermelidir.

Türkçe özet
Türkçe özetler şu düzene göre hazırlanmalıdır: Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç Türkçe özet sayfasında "Anahtar kelimeler" de yar almalıdır. . Anahtar kelimeler en az üç, en fazla 6 adet ve Index Medicus'a uygun olmalıdır. Medical Subjects Headings (MeSH terimleri) listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir. Kısa raporlarda kısa bir Türkçe özet yer almalıdır. Derlemelerde amacı ve en önemli noktaları belirten kısa bir Türkçe özet yer almalıdır. Türkçe özet en çok 250 kelime olmalıdır. Tamamı İngilizce olan yazılarda Türkçe özete gerek vardır.

İngilizce özet
İngilizce özetler şu düzene göre hazırlanmalıdır: Objective, Materials and Methods, Results, Conclusion
İngilizce özet sayfasında "Key words"(Anahtar kelimeler) de yar almalıdır. Anahtar kelimeler en az üç, en fazla 6 adet ve Index Medicus'a uygun olmalıdır.
Medical Subjects Headings (MeSH terimleri) listesine uygun İngilizce sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir.
Kısa raporlarda İngilizce özet yer almalı ve metod, girişim veya ön çalışma raporunun önemini ve ana hatlarını içeren özellikte olmalıdır. Derlemelerde amacı ve en önemli noktaları belirten kısa bir İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özet en çok 250 kelime olmalıdır. Tamamı Türkçe olan yazılarda da İngilizce özete gerek vardır.

Metin
Yazının metni giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, kaynaklar şeklinde devam eder. Gereç ve yöntem bölümünde olgular, ölçümler, sonuç değerlendirme yöntemleri, istatistiksel analiz gibi alt başlıklar bulunması önerilir.  Derlemeler kendi içinde uygun alt bölümlere ayrılabilir.  Metin uzunluğu genel olarak 20 sayfayı geçmemelidir. Kısa raporlar, (orijinal metod geliştirme, yeni bir girişim tekniği, orijinal çalışmaların ön sonuçları) 1000 kelimeyi geçmemek koşulu ile tarih sırası gözetmeksizin yayınlanır. Metin içinde sadece standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Kısaltmalar ilk kullanıldığı zaman parantez içinde gösterilmelidir. Yazılarda
"International System of Units" (SI) birimleri kullanılmalıdır.
Tablo, şekil ve resimler metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, numara ve tanıtıcı başlık tablonun üstünde, şekil ve resimlerde altta belirtilmelidir. Tablolar ayrı sayfalarda çift aralıklı olarak yer almalıdır. Tablo şekil ve resimlerin toplam sayısı araştırma yazıları için 5, kısa raporlar için 2, Editöre mektup için 1'den fazla olmamalıdır. Mikroskop resimlerinde büyütme oranı ve kullanılan boya açık olarak belirtilmelidir.
Kaynaklar konu ile doğrudan ilişkili olmalıdır ve mümkün olduğunca son yıllarla sınırlı olmalıdır. Metinde geçen kaynaklar parantez içinde gösterilmelidir. Kaynaklar alfabetik sıraya göre numaralandırılmalıdır. Dergi adları Index Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır. Kaynaklarda yazarların hepsi açık olarak yazılmalı. Yazarlar kaynakların doğruluğu açısından tüm sorumluluğu taşırlar.

Makaleler için: Leibel RL, Rosenbaum M, Hirsch J. Changes in energy expenditure resulting from altered body weight. N Engl J Med 1995; 332: 621- 628.

Kitaplar için: Armitage P, Berry G. Statistical Methods in Medical Research, Blackwell Scientific Publications. Oxford, UK, 2nd ed., 1987; pp 3 -10.

Kitap bölümü için:
Björnotorp P. The role of adipose tissue in human obesity. In: Greenwood MRC (ed). Obesity. Churchill Livingstone. New York, USA, 2nd ed., 1983; pp 124-138.

Elektronik yayınlardan makale örneği : Milan AM, Sugars RV, Embery G, Waddington RJ. Modulation of collagen fibrillogenesis by dentinal proteoglycans. Calcif Tissue Int, DOI: 10.1007/s00223-004-0033-0, November 4, 2004.

Yukarıda sıralanan koşullar yerine getirilmemiş çalışma kabul edilmez ve eksiklerin tamamlanması için yazarına iade edilir. Yazarlara ayrı baskı gönderilmez.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi :
Yazarların tamamının imzaladığı Yayın Hakkı Devir Formu
(Bu formu pdf formatında indirmek için tıklayınız.)

2. Yayın takibi: Editör tarafından kabul edilen yazılar son teslim tarihine göre sıralanarak yayınlanır. Kısa raporlarda bu kural geçerli değildir. Yayın düzeltmeleri yazarlar tarafından yapılır. Düzeltme kelime farklı renklerle işaretlenerek yapılır. Yazarlara yazılarının bir kopyasını saklamaları önerilir.

3. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi'nin yazım kuralları International Committee of Medical Journal Editors- Kasım 2003: (Uniform Requirements for manuscripts Submitted to Biomedical Journals) temel alınarak hazırlanmıştır.

Elektronik yazışma
Yazarlar  "elektronik" olarak,   detae@istanbul.edu.tr adresi üzerinden yazışabilirler. Elektronik gönderim için dergi web sayfasından "Online gönderme" bölümünü tıklayınız.

 

Prof. Dr. Uğur Özbek; Editör,
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi
İstanbul Üniversitesi,
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,


 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.