Vol 26, No 1 (1992)

Table of Contents

Original Research Articles

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN DEĞİŞİK DÖKÜM YOLLUKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR-EVALUATION OF THE CASTABILITY OF DIFFERENT SPRUE DESIGNS USED IN DENTISTRY PDF (Türkçe)
Mehmet S. Beyli, Emine H. Nayır, E. Selim Pamuk
DİFENİLHİDANTOİN İLE OLUŞAN HİPERPLASTÎK DİŞETLERİNDE SEROTONİN (5-HT) DÜZEYİ-THE LEVEL OF SEROTONIN (5-HT) IN DIPHENYLHYDANTOIN-INDUCED HYPERPLASTIC GINGIVA PDF (Türkçe)
F. Bal, A. H. Rodopman, E. Özalp
3. BÜYÜK AZILARDA GÖMÜKLÜK VE CERRAHÎ ÇEKİM SIKLIĞI-THE PREVALANCE OF THIRD MOLAR IMPACTION AND THE FREQUENCY OF THEIR SURGICAL EXTRACTIONS PDF (Türkçe)
M. Sami Yıldırım, Cengizhan Keskin, Özen Doğan
SnF2, APF VE NaF'ÜN DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ ÖNLEME AÇISINDAN ETKİNLİKLERİNİN DCPD ARAFAZI OLUŞTURARAK İN VİTRO İNCELENMESİ-IN VITRO INVESTIGATION OF CARIES INHIBITORY EFFECTS OF SnF2, APF AND NaF THROUGH DCPD PHASE PDF (Türkçe)
Ferda Doğan, İnci Oktay, Gülçin Saydam
PULPA BOŞLUĞUNDAKİ DARALMA VE TIKANMALARIN NEDENLERİ İLE BU OLUŞUMLARIN HİSTOPATOLOJİK YAPILARININ ARAŞTIRILMASI-THE REASONS OF PULP CHAMBER CALCIFICATIONS AND HISTOPATHOLOGIC STUDY OF THESE CASES. PDF (Türkçe)
Zeki Erkan, Serhat Yalçın, Ergün Uçmaklı
LATERAL KONDANSASYON TEKNİĞİ SIRASINDA MEYDANA GELEN GERİLME DAĞILIMLARININ FOTOELASTİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Seçkin Dindar, Hakan Özbaş, Yalçın Aköz

Case Reports

DİŞ BİÇİM ANOMALİLERİNDEN İKİZ OLUŞMA (GEMİNASYON) İLE KAYNAŞMA (FÜZYON) NIN BİR OLGU NEDENİ İLE İNCELENMESİ-ABNORMALITIES OF TOOTH MORPHOLOGY -GEMINATION AND FUSION - A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Işın Ulukapı
PERİFERİK AMELOBLASTOMA (Bir Olgu Bildirisi)-PERIPHERAL AMELABLASTOMA (A CASE REPORT) PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Gülçin Erseven, Osman Gümrü, Canan Alatlı, Bilgin Öner, Serhat Yalçın
İMMUN YETMEZLİĞİNİN PEDODONTİDEKİ ÖNEMİNİN BİR OLGU NEDENİ İLE İNCELENMESİ-IMMUNODEFICIENCIES IN PEDIATRIC DENTISTRY (A Case Report) PDF (Türkçe)
Gamze Aren

Review Articles

PERIODONTAL TEDAVİDE KULLANILAN KEMOTERAPÖTİKLER II: ANTİBİYOTİKLER, ANTİBAKTERİYEL AJANLAR VE HASSASİYET GİDERİCİ İLAÇLAR-ANTIBIOTICS, ANTIBACTERIEL AGENTS AND DESENSITIVE DRUGS PDF (Türkçe)
Utku Onan, Gülden Işık, Erhan Fıratlı
ÇÜRÜK DİŞLERİN KÖPRÜ AYAĞI OLARAK KULLANILMASI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER PDF (Türkçe)
Gündüz Bayırlı, Hikmet Çamlı


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.