Vol 46, No 1 (2012)

Table of Contents

Original Research Articles

ÇENE KEMİKLERİNDE GÖRÜLEN İDİYOPATİK OSTEOSKLEROZİSİN TÜRK POPULASYONUNDAKİ SIKLIĞININ BELİRLENMESİ(PİLOT ÇALIŞMA) The Prevalence of Idiopathic Osteosclerosis at the Jaws in the Turkish Population (Pilot Study) PDF (Türkçe)
Zeynep Kalyoncu, Akif Arslan, Barış Kurtuluş, Nesimi Sofiyev, Özen Doğan Onur
GERİATRİK HASTALARDA PROTEZLERİN AĞIZ SAĞLIĞI VE YAŞAMKALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Effect of Prothesis on Oral Health and Quality of Life in Geriatric Patients PDF (Türkçe)
Selin Yıldız, Gülbahar Işık Özkol
KOMPOZİT TABAKALARININ ART ARDA VE ZAMAN ARALIĞI İLE BAĞLAYICI KULLANILARAK YERLEŞTİRİLMESİNİN MAKAS DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ (IN VITRO ARAŞTIRMA) PDF (Türkçe)
Murat Tiryaki, Fatma Koray, Ahmet Güler, Ayşenur Uzun
ALT ÇENE ÖN BÖLGEYE YERLEŞTİRİLEN İMPLANTLARIN REZONANS FREKANS ANALİZİ DEĞERLERİ İLE KEMİK TİPLERİNİN İLİŞKİSİ The Assessment of the Stability of Implants Placed in the Mandibular Interforaminal Region in Relation to Bone Quality PDF (Türkçe)
Onur Geçkili, Hakan Bilhan
PREOPERATİF ANKSİYETENİN SÜT DİŞİ ÇEKİMİ YAPILAN ÇOCUKLARDA AĞRI DÜZEYİ İLE KORELASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Correlation Between Preoperative Anxiety and Pain Level in Children Having Primary Tooth Extractions PDF (Türkçe)
Özgül Baygın, Tamer Tüzüner, Berrin Işık, İpek Arslan, Mehmet Tanrıver
FARKLI SİMANLARIN İMPLANTÜSTÜ KURON PROTEZLERİNİN TUTUCULUĞUNA ETKİSİEffect of Cement Type on Retention of Implant-Supported Crowns PDF (Türkçe)
Pınar Gültekin, B.Alper Gültekin

Case Reports

HATALI RESTORASYON PLANLAMASINA BAĞLI BALL ATAŞMAN VİDA KIRIĞI VAKASI Ball Attachment Screw Fracture Case Due to False Restoration Planning PDF (Türkçe)
Cihan Şadi Uğurel, Ayşegül Kurt
NASOPALATİN KANAL KİSTİ (BİR OLGU SUNUMU) Nasopalatine Canal Cyst (A case report) PDF (Türkçe)
Özge Çetin, Merva Soluk Tekkeşin, Ahmet Can Tuskan

Review Articles

KEMİK MORFOJENETİK PROTEİNLER VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM ALANLARI Bone Morphogenetic Proteins and the Application Fields in Dentistry PDF (Türkçe)
Sevgi Zorlu, Gamze Aren
BİLATERAL SAGİTTAL SPLİT OSTEOTOMİ VE DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ YÖNTEMLERİ İLE YAPILAN ALT ÇENENİN İLERLETİLMESİ GİRİŞİMLERİNDE OLUŞAN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR HASARLARININ İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Yiğit Şirin, Sinan Soley


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.