RIDGE SPLIT AND AUGMENTATION TECHNIQUE FOR THE MANAGEMENT OF ATROPHIC MAXILLA: CASE REPORT-Atrofik Maksilla Tedavisinde Kret Ayırma ve Ogmentasyon Yöntemi: Olgu Sunumu

Zekai YAMAN, Pınar CEBE, Berkay Tolga SÜER
2.701 1.126

Abstract


ABSTRACT

The success of dental implant treatment is being adversely affected by the excess alveolar crest resorption. Many techniques including bone augmentation, guided bone regeneration, ridge split and alveolar distraction techniques have been implemented successfully to overcome this problem. Ridge split technique is based on separation of the buccal and palatal cortical bone into two separate cortical plates in the horizontal plane and augmenting in between using various bone substitutes or placing implants directly. The main advantage of this technique is that it allows the augmenting bone horizontally while preserving the buccal cortical plate.

In this case report, the treatment of maxillary horizontal ridge deficiency in edentulous patient was described in steps using piezosurgery, mini-distractors and xenogenic bone substitute. Fixed prosthetic restorations were delivered at the implant placement surgery based on immediate loading protocol.

Keywords: Ridge split, maxillary alveolar distraction, mini-distractor, piezosurgery, dental implant

ÖZ

Dental implant tedavisinin başarısı alveolar kretin aşırı rezorpsiyonlardan olumsuz etkilenir. Kemik greftleme yöntemleri, yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, kret ayırma ve alveoler distraksiyon teknikleri bu problemin çözümü için başarıyla uygulanmaktadır. Kret ayırma-genişletme yöntemi, bukkal ve palatal kemik kortekslerini horizontal yönde iki kortikal laminaya ayırarak (ridge split) inley tarzda çeşitli kemik greftleri veya doğrudan implant yerleştirilmesi esasına dayanır. Tekniğin en önemli avantajı, bukkal kortikal tabakanın korunarak, kemiği horizontal yönde genişletmeye izin vermesidir.

Bu olgu sunumunda, üst çenesi total dişsiz olan hastada, maksiller alveoler kretin horizontal yöndeki yetersizliğinin piezocerrahi aygıt, mini-ekspandır ve ksenojenik kemik grefti kullanarak rehabilitasyonu basamaklar halinde anlatılmıştır. Cerrahi girişimler ile aynı seansta yerleştirilen implantlar hemen yükleme prensipleri uyarınca yüklenerek sabit protetik restorasyonları tamamlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kret ayırma, maksilla alveoler ekspansiyon, mini-ekspandır, piezocerrahi, dental implant


Keywords


Ridge split, maxillary alveolar distraction, mini-distractor, piezosurgery, dental implant

Full Text:

PDF


References


Araşjo MG, Lindhe J. Dimensional ridge alterations following tooth extraction. An experimental study in the dog. J Clin Periodontol 2005;32(2):212-8.

Esposito M, Grusovin MG, Kwan S, Worthington HV, Coulthard P. Interventions for replacing missing teeth: bone augmentation techniques for dental implant treatment. Cochrane Database Syst Rev 2008;16(3):CD003607.

Chiapasco M, Casentini P, Zaniboni M. Bone augmentation procedures in implant dentistry. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24 Suppl:237-59.

Jensen SS, Terheyden H. Bone augmentation procedures in localized defects in the alveolar ridge: clinical results with different bone grafts and bone-substitute materials. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24 Suppl:218-36.

Nyman SR, Lang NP. Guided tissue regeneration and dental implants. Periodontol 2000 1994;4:109-18.

Jovanovic SA, Nevins M. Bone formation utilizing titanium-reinforced barrier membranes. Int J Periodontics Restorative Dent 1995;15(1):56-69.

Chin M. Distraction osteogenesis for dental implants. Atlas Oral Maxillofac Surg Clin North Am 1999;7(1):41-63.

Simion M, Baldoni M, Zaffe D. Jaw bone enlargement using immediate implant placement associated with a split-crest technique and guided tissue regeneration. Int J Periodontics Restorative Dent 1992;12(6):462-73.

Scipioni A, Bruschi GB, Calesini G. The edentulous ridge expansion technique: a five-year study. Int J Periodontics Restorative Dent. 1994;14(5):451-9.

Chiapasco M, Ferrini F, Casentini P, Accardi S, Zaniboni M. Dental implants placed in expanded narrow edentulous ridges with the Extension Crest device. A 1-3-year multicenter follow-up study. Clin Oral Implants Res 2006;17(3):265-72.

Aghaloo TL, Moy PK. Which hard tissue augmentation techniques are the most successful in furnishing bony support for implant placement? Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22 Suppl:49-70.

Jensen OT, Kuhlke KL, Cottam J, Foley BD. Maxillary alveolar split horseshoe osteotomy. In: Jensen OT (Ed). The osteoperiosteal flap. A simplified approach to alveolar bone reconstruction. Chicago: Quintessence Books, 2010, p.189-201.

Yaman Z, Suer BT. Piezoelectric surgery in oral and maxillofacial surgery. Annals of Oral&Maxillofacial Surgery 2013;1(1):1-9.

Yaman Z, Suer BT, Cebe P, Keles M. Piezosurgical excision of a large maxillary odontoma. In: Ronchi P (editor): XVII Congresso Nazionale della Societa Italiana Chirurgica Maxillo-Facciale (SICMF). Medimond International Proceedings 2011, p.417-21.

Engelke WG, Diederichs CG, Jacobs HG, Deckwer I. Alveolar reconstruction with splitting osteotomy and microfixation of implants. Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(3):310-8.

Oikarinen KS, Sàndor GK, Kainulainen VT, Salonen-Kemppi M. Augmentation of the narrow traumatized anterior alveolar ridge to facilitate dental implant placement. Dent Traumatol 2003;19(1):19-29.

González-García R, Monje F, Moreno C. Alveolar split osteotomy for the treatment of the severe narrow ridge maxillary atrophy: a modified technique. Int J Oral Maxillofac Surg 2011;40(1):57-64. Jensen OT, Ellis E. The book flap: a technical note. J Oral Maxillofac Surg 2008;66(5):1010-4.

Vercellotti T. Essentials in piezosurgery. Clinical advantages in dentistry. Milan: Quintessence Int. Books, 2009; p.95-107. Yaman Z. Piezoelektrik ultrasonik aygıtların ağız cerrahisi ve implantolojide klinik uygulamaları. Dişhekimliğinde Estetik ve Implant 2009;14:26-33.

Yaman Z, Suer BT. Clinical efficiency of piezoelectric devices for harvesting of ramus bone graft. Presentation. 2 nd Balkan Association of Maxillofacial Congress (BAMFS) and 5 th Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) Conference 25-29 May 2011, Antalya, Turkey.

Yaman Z. Maksiller sinüs kemik greftleme operasyonlarında piezocerrahi aygıtların kullanımı. Quintessence Türkçe 2010;2:17-28.

Corresponding Author: Berkay Tolga SÜER Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi GATA, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Diş Hekimliği Bölümü, Tıbbiye Caddesi, Selimiye Mahallesi, Üsküdar/İstanbul, 34668. Tel: 0 216 5422020-4622 e-mail: berkaysuer@gmail.com
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.