10-15 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ VE PLAK BİRİKİMİNİN İNCELENMESİ-THE EXAMINATION OF SALIVARY PEROXIDASE ACTIVITY AND PLAQUE ACCUMULATION OF CHILDREN AGED 10-15 YEARS

Yegane Güven, Meral Ünür, Uluç yılmaz, Selim Alptekin
1.556 374

Abstract


ÖZET
Tükürüğün antibakteriyel etki gösteren faktörlerinden biri de peroksidaz enzimidir. Bu çalışmada literatürde, gingivitis sıklığı fazla olduğu belirtilen 10-15 yaş grubundaki çocuklarda tükürük peroksidaz aktivitesi ve plak birikimi tayin edilmiştir. Deney grubunda ap-roksimal plak indeksi (API) ve dişeti olduğu kanama indeksi (SBI) sırasıyla %55.78±24.2, %21.78 ± 16.5 olup, tükürük peroksidaz aktivitesi 0.327 ± 0.09 IU/ml bulunmuştur. Kontrol grubunda bu değerlerin %10.67 ± 3.98, %Q, 0.12 ± 0.032 IU/ml olduğu saptanmıştır. İstatistiksel olarak, kontrol grubuna göre SBI sonuçları arasında 0.001<p<0.01, API ve peroksidaz aktivitesinde p<0.001 düzeyinde anlamlı farklar saptanmıştır. Tükürükte peroksidaz aktivitesi tayininin periodontal hastalığın erken belirteci olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar sözcükler: Tükürük, peroksidaz, plak birikimi.

Abbstract
One of the antibacterial factor of saliva is the peroxidase enzyme. In this research, plaque accumulation and peroxidase activity were estimated of children aged 10-15 years who had a high prevalence of gingivitis which was emphasized in literature. It was found that approximal plaque index (API) was 55.78 ±24.2 %, sulcus bleeding index (SBI) was 21.78 ± 16.5% and salivary peroxidase activity was 0.327 i 0.09 IU/ml in tlie experimental group. Tliesevalu-es were detected respectively as 10.67 ± 3.98%, 0%, and 0.12 ± 0.032 IU in tlie control group. Statistically, significant differences were detected betweei SBI (0.001<p<0.01), API, salivary peroxidase activity (p<0.001) and control group.
It was concluded that the estimation of salivary peroxidase activity might be a laboratory marker for periodontal disease.
Key words: Saliva, peroxidase, plaque accumulation.


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.