FLUOR JELLERİNİN PORSELEN YÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ-EFFECTS OF FLOUR GELS ON PORCELAIN SURFACES

Deniz Şen, Emine H. Nayır
1.240 313

Abstract


Özet
Dişhekimliğinde fluor; çürük önleyici etkisinden dolayı sistemİk ve topikal olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada asitli ve nötral fluor preparatlannın farklı sürelerde iki değişik yapıdaki porselen yüzeyine uygulayarak oluşturdukları etkileri profilometre ve SEM ile incelenmiştir.
Sonuç olarak, 4 dakika, 1 saat, 24 saat ve 48 saatlik uygulamalarda asidi fluor jelinin oluşturduğu pürüzlülüğün nötral fluor jeli ile oluşan pürüzlülükten fazla olduğu ve aradaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Bu nedenle, porselen restorasyonların varlığında nötral fluor preparatlannın kullanılması veya uygulama esnasmda porselen yüzeylerinin fluor ile temasmı engelleyici önlemlerin alınması gerekir. Bunun için porselen yüzeyinin vazelin ile korunması sağlanmalıdır.
Anahtar sözcükler: Porselen, asitli fluor jeli, nötral fluor jeli
Abstract
Fluorides are being used in denstistry systematically and topically due to their anticaries activity. In this research the effect of acidulated phosphate fluoride and neutral sodium fluoride on two different porcelain material for different application periods have been determined by proptometer and SEM.
Acidulated phoshate fluoride causes more surface roughness than neutral sodium fluoride, the difference is statistically significant (p<0.05).
For this reason, during the application of fluoride gels in presence of porcelain restorations, care should be taken to protect the porcelain coming in contact ıviûı the fluoride gel. This can be achieved by covering the surface of the restoration with petrolatum gel.
Key words: Porcelain, acidulated phosphate fluride, neutral sodium fluoride.

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.