PULPA KALSİFİKASYONLARININ SIKLIĞI VE DAĞILIMININ RADYOGRAFİK İNCELEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ / A RADIOGRAPHIC ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND DISTRIBUTION OF PULP CALCIFICATION

Benin SEZGİN, Engin Fırat CAKAN, Tamer Lütfi ERDEM
1.689 513

Abstract


 

 

ÖZET

Bu çalışmanın amacı pulpa kalsifikasyonlarının sıklığını ve dişlerin farklı özellikleri ile kalsifikasyon arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada belirli bir sürede İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran hastalardan alınan tüm

 

periapikal radyografilerin incelenmesi ile toplam 400 dişin filmi değerlendirilmiştir. Dişler dört şekilde gruplara ayrılmıştır: Dişin yer aldığı gruba göre (azı dişi, küçük azı dişi, köpek dişi, kesici diş), kuronunun durumuna göre (sağlıklı, çürük, restorasyonlu), yer aldığı çeneye göre (üst çene, alt çene), yer aldığı arkın tarafına göre (arkın solu, arkın sağı). Pulpa kalsifikasyonunun var olup olmadığı olarak kaydedilmiştir. Sonuçların analizi ki-kare testine göre yapılmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre 42 dişte kalsifikasyon görülmüştür (%10.5). 120 büyük azı dişi arasında 25 dişte (%20.83), 124 küçük azı dişi arasında 7 dişte (%5.65), 62 köpek dişi arasında 1 dişte (%1.61) ve 94 kesici dişi arasında 9 dişte (%9.57) kalsifikasyon saptanmıştır. 181 sağlam diş arasında 15 dişte (%8.29), 122 çürük diş arasında 15 dişte (%12.3), 97 restorasyonlu diş arasında 12 dişte (%12.37) kalsifikasyon bulunmuştur. 246 üst çenedeki diş arasında 28 dişte (%11.38), 154 alt çenedeki diş arasında 14 dişte (%9.09) kalsifikasyona rastlanmıştır. 199 arkın solundaki diş arasında 21 dişte (%10.55), 201 arkın sağındaki diş arasında 21 dişte (%10.45) kalsifikasyon görülmüştür. Büyük azı dişlerinde anlamlı şekilde daha fazla kalsifikasyona rastlanmıştır (p<0.001). Kuronunun durumu ile kalsifikasyon arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Dişin yer aldığı çene ve ark ile kalsifikasyon arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır.

Anahtar Kelimeler:

 

Pulpa kalsifikasyonu, Sıklık, Dağılım.

ABSTRACT

The objective of this study was to assess the prevalence and distribution of pulp calcification between various teeth

conditions. In a certain time we assessed all periapical films which were taken by the patients who came to the İstanbul University Faculty of Dentistry. Based on the examination of periapical films of 400 teeth, teeth were classified according to tooth types (molar, premolar, canine, incisor), dental status (intact, carious, restored), dental arch (maxillary, mandibular) and dental side (left, right). Pulp calcifications were scored as present or absent. Chi-square analyses were used to compare the frequencies of occurrence of pulp calcification between tooth types, dental status, arches and sides. Calcifications were found in 42 (10.5%) subjects. Calcifications were found in 25 (20.83%) of 120 molars, in 7 (5.65%) of 124 premolars, in 1 (1.61%) of 62 canines and in 9 (9.57%) of 94 incisors. Calcifications were found in 15 (8.29%) of 181 intact teeth, in 15 (12.3%) of 122 carious teeth and in 12 (12.37%) of 97 restored teeth. Calcifications were found in 28 (11.38%) of 246 maxillary teeth and in 14 (9.09%) of 154 mandibular teeth. Calcifications were found in 21 (10.55%) of 199 teeth on left side and 21 (10.45%) of 201 teeth on right sides. The frequencies of calcifications were higher in molars than premolars, canines and incisors (p<0.001). No significant differences were observed between dental status and pulp calcification occurrence. No significant differences were observed between dental arches and pulp calcification occurrence. No significant differences were observed between dental sides and pulp calcification occurrence.

Key Words:

 

Pulp Calcification, Prevalence, Distribution.


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.