ALT ÇENE ÜÇ İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE, KANTİLEVER VARLIĞININ İMPLANTLAR ÜZERİNE GELEN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ / THE EFFECT OF CANTILEVERS ON THE STRESS DISTRIBUTION OF THREE IMPLANTS SUPPORTING MANDIBULAR OVERDENTURES

Erkan SANCAKLI, Emre MUMCU, Onur GEÇKİLİ, Ayşen NEKORA AZAK
1.819 2.115

Abstract


 

 

ÖZET Tam

 

dişsiz çenelerin protetik tedavilerinde implant uygulamaları çok sıklıkla kullanılmaktadır. Alt çene total dişsizlik vakalarında interforaminalar bölgesine uygulanan çeşitli sayıda implant üzeri barlı overdenture'lar da bir tedavi alternatifidir. Yapılan implant üstü barlı overdenture protezlerde kullanılacak implant sayısı ve barların distal uzantılarının olup olmaması üzerine hala tam bir görüş birliği yoktur. Çalışmamızda, interforaminal bölgeye 3 adet implant yerleştirilerek yapılan implant üzeri protezlerde, distal uzantılı ve distal uzantısız barlı protezlerin ve sayılarının, implant kemik ara yüzeyindeki stres dağılımına etkisinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmamızda 3 adet implant üzerine 7 mm distal uzantılı ve distal uzantısız barlı protezleri temsil eden 2 adet üç boyutlu sonlu elemanlar modeli hazırlandı. Her modele, 25N horizontal, 100 N vertikal, 103 N oblik kuvvet uygulandı. Olusan stresler ANSYS 8.1 Workbench programı ile incelendi. Çalışmamızın sonucuna göre maksimum stres değerleri kuvvetin uygulandığı tarafa en yakın implantın distalindeki kortikal kemikte tespit edildi. Spongioz kemikte belirlenen maksimum stres değerleri ise düşük olup genellikle implantların apeksinde ve implantları çevreleyen kemikte saptandı. Anahtar Kelimeler:

 

İmplant üstü protezler, overdenture, sonlu elemanlar gerilme analizi.

ABSTRACT

Implant therapy is widely used for the treatment of edentulous patients. Placing implants to the interforaminal region of an edentulous mandible and constructing overdenture prosthesses is a good alternative. However, there is no consensus on the number of the implants and whether or not using distal extensions. For that reason in our study, we tried to find out the effect of implant retained overdenture prosthesses with or without distal extensions on the stress distribution at the implant interface. In our study we prepared two, three dimentional finite element models representing bar retained overdenture prostheses with 7mm distal extensions and no distal extensions built over 3 implants. 25 N horizontal, 100 N vertical and 103 N oblique force were aplied each model. The stresses were investigated using the ANSYS 8.1 workbench programme. The results of our study show that the maximum stress formations were seen on the cortical bone distal to the implant which is nearest to the side where the forces were applied.

Key Words:

 

İmplant supported prosthesis, overdentures, finite element stres analysis


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.