DİŞ TEDAVİLERİ GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN ÇOCUKLARIN HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİ THE HEMODYNAMIC EFFECTS OF CHILDREN RECEIVING GENERAL ANESTHESIA FOR DENTAL TREATMENTS

Şule KAVALOĞLU ÇILDIR, Nüket SANDALLI, Adnan NOYAN
1.405 506

Abstract


ÖZET

Diş tedavilerinin genel anestezi altında yapılması endikasyonlarının iletişim kurulamayan, yaygın çürükleri olan, sistemik rahatsızlığı olan ve engelli çocuklar olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, diş tedavilerinin genel anestezi altında yapıldığı durumlarda genel anestezinin fiziksel ve mental etkilerinin araştırılmasıdır. Yaşları 3-12 yaş arasında değişen 30 hastanın diş tedavileri, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı'nda genel anestezi altında yapılmıştır. Çocuk hastalar, genel anestezi öncesinde 15mg midazolam sedasyonu uygulanan ve uygulanmayan olmak üzere iki eşit gruba ayrılmıştır. Damar yolu açılmasına izin veren çocuklar, sedasyon uygulanmayan grubu oluşturmuştur. Tüm uygulamalar, moniterize genel anestezi üniti ve derlenme odası olan bölümde aynı anestezi uzmanı tarafından yapılmıştır. Hastaların kalp-atım hızı, sistolik-diastolik-ortalama kan basıncı, ST-değişikliği, oksijen-saturasyonu, ekspiryumdaki CO2-seviyesi ve ateş düzeyi; damar yolu açıldığı anda, indüksiyonda, entübasyon öncesinde, sonrasında, ekstübasyonda ve derlenme-odasına gidiş sırasında kaydedilmiştir. Elde edilen değerler, iki grup arasında hem birbirleriyle karşılaştırılmış hem de hemodinamik formüllerde yerine koyularak hastanın genel durumu değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri GraphPad Prisma V.3 paket programı ile yapılmıştır. Değerlerin normal sınırlarda olduğu ve sedasyon uygulanan grupla sedasyon uygulanmayan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır (p<0,05). Diş tedavileri genel anestezi altında yapılması gereken çocuklar için bir tedavi protokolü oluşturulmasının operasyon sonrası gelişebilecek komplikasyonları en aza indirebilmek için büyük önem taşıdığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, çocuk, hemodinamik değişiklikler

 

 

 

SUMMARY

The indications for dental treatment under general anesthesia are known as extensive decay, behavioral management problems, medically compromised and handicapped children. The purpose of this study was to evaluate the physical and the physiological effects of general anesthesia used for dental treatments. Thirty children, age range from 3 to 12 years had received dental treatments under general ansthesia at Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics. The children were divided into two groups, who received midazolam sedation prior to general anesthesia and who did not receive any type of sedation. All the procedures were done by the same anesthesiologist with a monitored general anesthesia unit and a recovery room was also present. The heartbeat and pulse, systolic-diastolic blood pressures, ST changes, oxygen saturation degree, CO2 expirium and fever degree records were evaluated during the iv injection, before, during and after nasal intubation, extubation and going to the recovery room. The results were compared within each other and also the hemodynamic records were calculated for all children, so that the general health conditions of the children were evaluated. The statistical analysis was performed with a GraphPad Prisma V.3 program. The records were found to be normal and no significant differences were found between the groups who received sedation and who did not receive sedation (p<0,05). It is concluded that it is essential to establish a treatment protocol for children who require dental treatments under general anesthesia, in order to prevent any complications during the procedures.

Key Words: General Anesthesia, child, hemodynamic effects


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.