ORAL KANSERLERİN ERKEN TEŞHİSİNDE DİŞ HEKİMLERİNİN ROLÜ: İKİ OLGU NEDENİYLE THE ROLE OF DENTISTS IN EARLY DIAGNOSIS OF ORAL CANCER: TWO CASE REPORTS

Hakkı TANYERİ, Duygu OFLUOĞLU, Gökçen KARATAŞLI, Rasim YILMAZER
1.247 442

Abstract


ÖZET

Oral kanserler, malign neoplazmlar arasında yer alan önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. İnsanlarda görülen tüm malign tümörlerin yaklaşık %4'ü oral kavite ve boyunda meydana gelir. Oral kanserlerin %90'ını skuamöz hücreli karsinomlar ve bunların da %95'ini 40 yaşın üzerindeki kişiler oluşturmaktadır. Son yıllarda oral kanser hastalarının sağ kalım oranlarında çok küçük ilerlemeler kaydedilebilmiştir. Sağ kalım oranının arttırılmasında en önemli faktör erken teşhis olmasına rağmen pek çok malign oral tümör halen daha ileri aşamalarda teşhis edilebilmektedir.

Diş hekimleri oral kanserlerin erken teşhisinde ve önlenmesinde çok önemli bir role sahiptir. Her randevuda, özellikle yüksek risk altındaki hastalar başta olmak üzere, tüm hastalarını oral kanser açısından dikkatlice incelemelidir. Bu makalede, dilde gelişen iki skuamöz hücreli karsinom olgusu klinik ve histopatolojik özellikleri ile sunulmuş ve diş hekimlerinin oral kanserlerin erken teşhisindeki rolü vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oral kanser, erken teşhis, diş hekimi.

 

ABSTRACT

In malign neoplasms, oral cancer is one of the important causes of mortality and morbidity. About 4% of all malignant tumors in men appear in the neck and oral cavity. 90% of oral cancers are squamous cell carcinomas and 95% of these patients are over 40 years old. Over the last few years, little improvement has been made to improve the survival rate of the patients with oral cancer. Although early detection is the fundamental factor for improving the survival rate, most malignant oral tumors are not detected until they are in advaced stages. Dentists play a crucial role in the early detection and prevention of oral cancers. They should conduct an oral cancer screening at each patient visit and pay special attention to patients who are at high risk.

Clinical and histopathological features of two squamous cell carcinoma cases were presented and the role of dentists in early detection of oral carcinomas was discussed in this report.

Key Words: Oral cancer, early detection, dentists.


Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.