MiTRAL STENOZLU BiR OLGUDA SOL ATRiYUMDA SERBEST DOLAŞAN TROMBUS

Haşim MUTLU, Serdar KÜÇÜOĞLU, Barış ÖKÇÜN, Zerrin YİĞİT, Erhan KANSIZ, Sinan İNER
592 307

Öz


Sol atriywnla serbest dola~an trombiis nadirdir. Sistemik emboli veya mirtal kapak agzmm 1:Jka.mnas1 ile ani oliime yol ayabilir. Bu nedenle erken tam yok onemlidir ve trombus cerrahi ~imle he1nen yikanhnahdll'. Sundugumuz mitral darhg! ve atriyal fibrilasyonu buhman 48 ~mdaki bayan hastada sol atriyunxla serbest dola~an trombus saptanch ve acil cerrahi girişimle çıkarıldı.

Tam metin:

PDF