KRONİK TİNER İNHALASYONUNUN SIÇAN AKCİĞER VE KARACİĞER DOKULARI LİPİD PEROKSİDASYONLARINA ETKİSİ*

Emel  ZENGİN ULAKOĞLU,  Atilla  SAYGI,  M. Koray GÜMÜŞTAŞ,  Erkan  ZOR,  Asuman  AKKAYA,  Emine KÖKOĞLU
692 230

Öz


Sanayide yaygın olarak kullanılarak tinerin, gençler tarafından narkotik amaçla kullanılmasının giderek artması ciddi sağlık bozuklukları yanında 

sosyal problemlerin de gelişmesine yol açmaktadır. Birçok uçucu bileşik ve  tiner  gibi  organik  madde  karışımları,  deney  hayvanlarına  çeşitli yollarla  tatbik  edilerek,  bazı  organ  lipid  peroksidasyonları  üzerindeki etkileri  araştırılmıştır.  Bu  çalışmada  yüksek  doz  tiner  koklatılan sıçanların akciğer ve karaciğer dokularında lipid peroksidasyon (TBA­ RS)  düzeyleri,  glutatyon  (GSH)  düzeyleri  ve  süperoksid  dismutaz (SOD)  aktiviteleri  incelenmiştir.  Araştırmada  30  adet  Wistar  Albino sıçan kullanılmıştır. Bunlardan 15 tanesine 5 hafta süre ile günde iki kez 1'er saat özel cam kafeslerde tiner inhale ettirilmiş, inhalasyon süresi tamamlandığında akciğer ve karaciğer dokuları incelenmeye alınmıştır. Doku  homojenatlarında  TBA­RS  düzeyleri  (MDA+4­DHA) tiyobarbiturik  asid  yöntemi,  GSH  düzeyleri  Fairbanks'in  DTNB yöntemi,  SOD  aktiviteleri  ise  Sun'in  nitroblue  tetrazolium  yöntemine uygun  olarak  çalışılmıştır.  Kontrol  grubu  ve  tiner  inhale  eden  sıçan grupları karşılaştırıldığında TBA­RS düzeylerinde artma (p: 0.000) GSH düzeyleri ve SOD aktivitelerinde ise azalma (p: 0.000) kaydedilmiştir. Kronik tiner inhale eden sıçan grubunda serbest radikal oluşumunun artması,  SOD  aktivitelerinde  düşmelere  ve  buna  bağlı  olarak  lipid peroksidasyon  düzeylerinde  yükselmelere  yol  açmaktadır.  GSH düzeylerindeki azalmalar ise artmış olan ütilizasyona bağlanabilir.


Tam metin:

PDF