ALLERJİK VE ALLERJİK OLMAYAN BRONŞ ASTMASINDA LENFOSİT ALTGRUPLARI VE AKTİVASYON BELİRLEYİCİLERİ

Bilun  GEMİCİOĞLU,  Nurhayat  YILDIRIM,  Nuray  GÜREL, Suzan  ADIN, Selim  BADUR
746 231

Öz


Stabil  bronş  astmasında  periferik  kanda  lenfosit  altgrupları  ve  aktivasyon belirleyicileri ile ilgili yapılan, çeşitli terapötiklerin etkilerini veya diğer hastalık grupları ile ayırımını gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda sadece  allerjik  grup  veya  karışık  olgular  kullanılmaktadır.  Yöntemlerin doğruluğunu irdeleyebilmek amacı ile allerjik ve allerjik olmayan İstanbul'lu astmalı  olgularda  ve  sağlıklı  sigara  içmeyen  erişkinler  ile  kontrollü  olarak, lenfosit altgrupları ve aktivasyon belirleyicileri araştırılmıştır.
Allerjik grup 10 kadın, 6 erkek, yaş ortalaması 32.4±9.1; allerjik olmayan grup 10 kadın, 4 erkek, yaş ortalaması 33.2±7.8 olup; sağlıklı erişkin grup 5 kadın, 6 erkek yaş ortalaması 32.9±8.9'dur. Allerjik olgular sadece ev tozu akarlarına anamnez, deri testi ve sIgE ile kanıtlanmış allerjisi bulunanlardan seçilmiştir. Astmatik  olgular,  hafıf  ve  orta  grup  olup,  sistemik  bir  ilaç  kullanmaması istenmiştir.  "Flow  cytometry"  ile  CD2,  CD3,  CD4,  CD8,  CD19,  CD56, CD23,  CD25,  CD40,  CD45RA,  CD45RO,  HLA­DR  belirleyicilerine bakılmıştır. Anova testi ile farklı olan grup değerlendirilmiştir.
CD3 ve CD4'ün sağlıklı gruba göre p<0.01 istatistiksel anlamlılık ile allerjik ve allerjik olmayan gruplarda birbirine paralel olarak arttığı gözlenmiştir. Bu bulgu stabil dönemde de astma olgularında total ve helper T lenfositlerin aktif olduğunun  işaretidir.  Allerjik  olmayan  grupta  diğer  gruplara  göre  CD2, CD45RO, HLA­DR p<0.05 istatistiksel anlamlılıkla farklı bulunmuştur. Bu durum  allerjik  olmayan  astma  olgularında  hastalık  seyrinin  daha  ciddi olabileceğini düşündürmektedir. Allerjik grupta ise CD19, CD40 p<0.01 ve p<0.001 anlamlılıkla diğer gruplardan artmış bulunmuştur. Bu allerjik grupta stabil dönemde de B lenfosit aktivitesinin artmış olduğunun göstergesidir.
Stabil dönemde allerjik ve allerjik olmayan astma olgularının periferik kan lenfosit  altgrup  ve  aktivasyon  belirleyicilerinde  farklı  artışlar  olduğu  ve astmada gelecek çalışmalarda ayrıntılı olgu seçimlerinin gerektiği sonucuna varılmıştır.


Tam metin:

PDF