Metabolik Alkalozlu Sıçanlarda Bobrek Kortikal Toplayıcı Kanal interkalate Hiicrelerdeki Ultrastriiktiirel Degişiklikler

İsmail Seçkin, Gamze Tanrıverdi, Bülent Uruluer, Emine Mamal, Şule Ayla
767 264

Öz


Ozet
Kortikal toplay1c1 kanallar (KTK) asid baz dengesinin diizenlenmesinde onemli bir rol oynar. Fizyolojik r,;ah~malar bu toplay1c1
kanal (TK) segmentinin, organizmanm asit baz durumuna bagh olarak, H+ ve HC03
- sekrete ve reabsorbe ettigini gastermektedir.
Son y1llarda yapilan r,;ah§malar da, KTK da esas ve interkalate hucreler olmak uzere iki farkh tip hucre bulundugunu ve bu zit
transport i§leminden, interkalate hiicrelerin, A (A ICH) ve B (B ICH) olmak uzere iki subunitinin sorumlu oldugunu g0stermi~tir.
Biz de bu r,;ah~mam1zda, bOOreg!n asit- baz hemostas!s!n!n diizenlenmesinden sorumlu oldugu desteklenen KTK'nm bu farkh
tip interkalate hucrelerinin, alkaloza verecegi cevab1 ultrastruktiirel olarak degerlendirmeyi amar,;lad1k. Alkaloz grubumuzda
KTK hiicrelerinin r,;ogunlugunun B tipi ICH oldugu gorlildii. B tipi hucrelerinin bir k1smmda, apikal yuzeye r,;ok yakm yerl~imli
irili ufakh vezikuller, multivezikiiler cisimcikler (MVC) ve artm1§ mikrovilliler g0zlendi. A tipi ICH'da, mikrovilli kayb1, sitoplazmada
hucrenin orta ve bazal ooliimlerinde yogunla~m1~ vezikiil art1~1 ve bazal katlantilarda art1~ gozlendi. Kompanse gruplarmda
normale oonmu~ B Tipi hucrelere bol miktarda rastland1. A tipi hucrelerin ise mikrovilluslarm1 yeniden kazand1klar1 ve apikal
yiizeylerini geni~lettikleri g0zlendi. Bulgulanm1z bize, alkalozda kortikal toplay1c1 kanallarda, B tipi interkalate hiicrelerin HC03-
salgilayarak, artan idrar pH'mdan esas sorumlu hucreler oldugunu du~undurmektedir. A tipi interkalate hucreler ise ba~lang1r,;ta
sadece H+ absorbsiyonu yaparak, daha sonra ise plastisite gasterip, B hucrelerine benzer fonksiyonel ozellik kazanip, alkalozun
olu~umuna katk1 saglad1gm1 du~undurmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metabolik alkaloz, boorek tlibi.illeri, Kortikal toplay1c1 kanal
Cerrahpa~a Tip Derg 2006; 37: 49 - 57


Tam metin:

PDF