DÜZELTME / ERRATUM

Editör Editör
624 129

Öz


Cerrahpafla T›p Dergisi 2007; 38: 106-117’de yer alan, A. Alt›ntafl’a ait “Cerrahpafla T›p Fakültesi’nin Kurulufl Aflamalar›“ bafl- l›kl› makaledeki Tablo 1 sehven hatal› olarak eksik bas›lm›flt›r. Ad› geçen makaledeki Tablo 1 afla¤›daki gibi olacakt›r. Özür di- leyerek bilgilerinize sunar›z. Editör


Tam metin:

PDF