DÜZELTME / ERRATUM

Editör EDİTÖR
637 157

Öz


Cerrahpafla T›p Dergisi 2008; 39: 63-69’da yer alan, B. Aydemir ve ark.’a ait “‹diyopatik ‹nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras›ndaki ‹liflkiler“ bafll›kl› makaledeki Tablo 2 sehven eksik bas›lm›flt›r. Makaledeki Tablo 2 afla¤›da- ki gibi olacakt›r. Özür diler, bilgilerinize sunar›z. Editör


Tam metin:

PDF