Tragal Kıkırdak Timpanoplasti Sonuçlarımız

Emin KARAMAN, Süleyman YILMAZ, Şahin ÖĞREDEN, Engin ACIOĞLU, Özgün ENVER
911 282

Öz


Özet Bu yaz›da primer tragal k›k›rdak timpanoplasti operasyonu yap›lan hastalarda preoperatif ve postoperatif hava yolu iflitme efliklerinin karfl›laflt›r›lmas› ve postoperatif perforasyon kapanma oranlar›n›n araflt›r›lmas› amaçland›. ‹flitme azl›¤› ve timpanik membran peforasyonu olan 14 hastaya end-aural yaklafl›mla under-lay teknik kullan›larak primer tragal k›k›rdak tip 1 timpanoplasti operasyonu uyguland›. Hastalar›n hepsinin preoperatif ve postoperatif 2. y›lda 500, 1000, 2000, 4000 Hz’deki hava yolu iflitme eflikleri bulundu ve birbirleriyle karfl›laflt›r›ld›. Postoperatif zar tutma baflar›s› araflt›r›ld›. 500 Hz’de 13 hastada ortalama havayolu kazanc› 13,84 dB, 1000 Hz’de 10 hastada ortalama havayolu kazanc› 11 dB, 2000 Hz’de 11 hasta için ortalama havayolu kazanc› 11,36 dB, 4000 Hz’de 11 hastada ortalama havayolu kazanc› 10,45 dB olarak saptand›. Yapt›¤›m›z kartilaj timpanoplasti operasyon- lar›nda postoperatif greft intaktl›¤›nda baflar› oran› % 92,85 olarak bulundu. Bu çal›flmada primer kronik otitis media olgular›nda ilk operasyon tekni¤i olarak tragal k›k›rdak timpanoplasti tekni¤inin seçilebilece¤i ve hava yolu iflitme kazanc›na ek olarak perfo- rasyon kapanma oranlar›n›nda çok iyi oldu¤u sonucuna var›ld›.
Anahtar Kelimeler: Tragal k›k›rdak timpanoplasti, greft zar, timpanoplasti
Cerrahpafla T›p Derg 2007; 38: 43 - 45

Tragal cartilage tympanoplasty results

Abstract To investigate the pre-operative, post-operative airway hearing threshold levels and post-operative perforation closure rates in type 1 tragal cartilage tympanoplasty done patients. We perform endaural approach underlay technique primary tragal cartilage type 1 tympanoplasty to 14 patients who has hearing impairment and otorhea. We find pre-operative and 2 years after operation airway hearing threshold levels at 500, 1000, 2000, 4000 Hz frequencies. Also we investigate post-operative perforation closure rates. The mean airway hearing gain at 500 Hz in 13 patients was 13.84 dB, it was 11 dB at 1000Hz in 10 patients, the mean airway hearing gain at 2000 Hz was 11.36 dB in 11 patients and it was 10.45 dB at 4000 Hz in 11 patients.We find our post- operative perforation closure rate as % 92,85. We concluded that we can choose tragal cartilage tympanoplasty technique in primary chronic otitis media patients and we see that our airway hearing gain and perforation closure rates are very good.
KeyWords: Tragal cartilage tympanoplasty, graft membrane, tympanoplasty
Cerrahpasa J Med 2007; 38: 43 - 45


Tam metin:

PDF