Tiroidektomi Sonrası Görülen Komplikasyonlar

Ali Kemal BATMAN, Cem İBİŞ, Mehmet Emin İRFANOĞLU
1.168 190

Öz


Özet Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›nda tiroidektomi ameliyat› uygulanan hastalar tiroidektomi sonras› görülen komplikasyonlar aç›s›ndan geriye dönük olarak incelendi. 1996-2005 y›llar› aras›nda tiroidektomi ameliyat› uygulanan 916 hastan›n dosya bilgileri tarand›. Hastalar›n cinsiyet, ameliyat öncesi tan›, ameliyat öncesi görüntüleme, biyopsi bulgular›, uygulanan ameliyat flekli, ameliyat s›ras›nda uygulanan patolojik frozen inceleme sonuçlar›, ameliyat sonras›nda görülen erken ve geç komplikasyonlar, ameliyat sonras› histopatolojik tan› bilgileri karfl›laflt›r›ld›. A¤ustos 1996-Aral›k 2005 aras›ndaki 10 y›ll›k dönem içinde cerrahi tedavi gören 916 hastan›n 741’i (% 80.9) kad›n, 175’i (% 19.1) erkek, yafl ortalamas› 42 ± 13 idi. 834 (% 91) hasta ilk ameliyat›, 82 (% 9) hasta tekrar ameliyat› amac›yla yat›r›ld›. Tiroidektomi ameliyat› uygulanan 82 (% 9) hastada komplikasyonla karfl›lafl›ld›. 25 (% 2.7) hastada yara yeri infeksiyonu, 24 (% 2.6) hastada hipokalsemi görü- lürken, 1 (% 0.1) hastada tek tarafl› geçici rekürren laringeal sinir paralizisi, 2 (% 0.2) hastada tek tarafl› kal›c› paralizi ve 1 (% 0.1) hastada bilateral rekürren laringeal sinir paralizisi geliflmifltir. 1996-2005 y›llar› aras›nda tiroidektomi ameliyat› uygu- lanan 916 hastal›k seri içinde genel komplikasyon oran› % 9 olarak görülmüfltür. En s›k görülen komplikasyonlar % 2.7 oranla yara yeri infeksiyonu ve % 2.6 oranla geçici hipokalsemidir. Serimizde rekürren laringeal sinir paralizisi oran› % 0.4 olarak bulundu.
Anahtar Kelimeler: Rekürren laringeal sinir, rekürren sinir paralizisi, tiroidektomi
Cerrahpafla T›p Derg 2007; 38: 56 - 61

Complications following thyroid surgery

Abstract We planned to study the outcome and complications of thyroid surgery in patients who were operated for thyroidal disease in the Department of General Surgery of the Medical Faculty of University of Trakya. The records including the data of age, sex, preoperative diagnosis, preoperative imaging results, biopsy results, operation types, frozen section results, postoperative complications, postoperative histopathologic examination results of 916 patients who were operated in the department of general surgery between 1996-2005 for thyroidal disease, were retrospectively analyzed. Between 1996-2005, 916 patients were [741 ( 80.9 %) female, 175 (19.1 %) male] operated. Median age was 42 ± 13. Thyroidectomy procedure was in 834 (91 %) patients the primary, and in 82 (9 %) patients was the secondary operation. The rates of overall complication, wound infection, hypocalcemia, unilateral transient recurrent laryngeal nerve palsy, unilateral permanent recurrent laryngeal nerve palsy, and bilateral recurrent laryngeal nerve palsy were, 9 %, 2.7 %, 2.6 %, 0.1 %, 0.2 %, and 0.1 % respectively. We con- cluded that the recurrent laryngeal nerve palsy rate as well as the overall complication rate, and the mortality rate of our series were acceptable.
KeyWords: Recurrent laryngeal nerve, recurrent laryngeal nerve palsy, thyroidectomy
Cerrahpasa J Med 2007; 38: 56 - 61


Tam metin:

PDF