ÖĞRENME STİLLERİNİN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Cengiz Poyraz, Dilek Çağırgan Gülten, İlker Soytürk
1.908 821

Öz


ÖZET
Matematik dersindeki başarının pek çok faktörden etkilendiği göz ardı edilmemekle birlikte, öğrencilerin öğrenme stillerine yönelik işlenen derslerin başarıyı artırdığı görülmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerin öğrenme stili tercihlerinin belirlenmesi, öğrenme stilleri ile öğrencilerin matematik başarıları arasındaki ilişkinin tespiti önemli bir araştırma konusunu teşkil etmektedir. Bu düşünceden hareketle, bu araştırmada 7.sınıf ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubundaki öğrencilerin; öğrenme stilleri ile matematik dersi başarı notlarını cinsiyet açısından inceleyen ve öğrenme stilleri ile matematik başarıları arasında ilişkiyi tespit etmek üzere gerçekleştirilen bu araştırma, tarama modelindedir. İstanbul ilinde 7. Sınıfta öğrenim görmekte olan 235 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Gökdağ (2004) tarafından geliştirilen “Öğrenme Stilleri Ölçeği” ile toplanmıştır. Ayrıca öğrencilerin I. Dönem Matematik Dersi karne notları da veri olarak toplanmış ve karsılaştırmada kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 16 paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin öğrenme stilleri ile matematik başarıları arasında görsel öğrenme stili lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin, öğrenme stillerinin cinsiyetlerine göre önemli düzeyde farklılık göstermediği ve matematik başarısının kız öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir. Bulgular öğrenme stilleri ile ilgili olarak cinsiyet ve matematik başarısı açısından tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Öğrenme stilleri, Matematik başarısı, Cinsiyet, İlköğretim öğrencileri


ABSTRACT
It is taken into consideration that, the achievement of maths lesson is influenced by many other factors. The lesson which is prepared in accordance with the learning styles of the students increases the success. In this context, it is important to determine the learning style preference of the students and the relation between their learning styles and maths achievement. According to this observation, this research is aimed to find out the relation between the learning styles and maths achievement of the 7th class students of primary school. The research has the screening model and is prepared to find out the success points of 7th. class students' learning styles and their success in maths in terms of gender. It is carried out with 7th class students being educated in İstanbul. The data of the research is collected by “The Learning Styles Scale” which is developed by Gökdağ (2004). The students' first term report cards of maths lesson is also collected as data and used for comparison. The data of the research is analysed by SPSS 16 packet program. In the findings of the study, it has been observed that there is a meaningful difference between visual learning style and students maths achievement. However, this has not been observed in the case of gender difference and female students have been more successful in maths achievement. The findings have been discussed according to the effect of learning styles on gender and maths achievement.

Key Words: Learning Styles, Maths Achievement, Gender, Primary School Students

Tam metin:

PDF