Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tartışmacı Metinlerin Kullanımı

Muhammet Karabayır, Habib Derzinevesi
1.735 516

ÖzÖz

Tartışmacı yazma, bilimsel araştırma sürecinin temel unsurlarından biridir. Bir konuda düşünme biçiminin ortaya konulmasında tartışmacı yazma becerileri de kullanmaktadır. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren öğrenciler, akademik bir birey olarak kabul edilmekte ve başarılı olmaları büyük oranda yazdıkları ile değerlendirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin temel beceri alanlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar, öğrencilerin en çok yazma alanında başarısız olduklarını ortaya koymuştur. Bu durum, akademik amaçlarla Türkçeyi öğrenen öğrenciler için önemli bir problem teşkil etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci bölümde, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yazma becerileri ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise yükseköğrenimlerde öğrencilerin tartışmacı yazma sorunlarının tespit edilmesi, soruna yönelik çözümün geliştirilmesi, uygulamanın yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi süreci gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, yazma becerileri, tartışmacı yazma, yazma yaklaşımları.

Abstract

Usage of Argumentative Texts in Turkish Education for Foreigners

Argumentative writing is one of the basic elements of scientific research. Argumentative writing skills are also used to set out in a matter of thinking. Of undergraduate, graduate and doctoral students who continue their education are accepted as an academic person and their success is evaluated by their writing largely. Studies in the field of basic skills for foreign students revealed that students failed in most of the writing area. This situation constitutes major problem for students who learn Turkish for academic purposes. Therefore, in this study it is aimed to improve the writing skills of foreign students. The study consists of two sections; In the first section, writing skills of teaching Turkish language as a foreign language are discussed. In the second section of the study; identifying students’ argumentative writing problems in higher education, developing solutions for problems, making the application and evaluating the results processes were carried out.

Keywords: Teaching Turkish for foreigners, writing skills, argumentative writing, writing approaches. 

Tam metin:

PDF