AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE BEYNELMİLEL VE ALINTI TERİMLERİN ÖZELLİKLERİ

Sebine ALMEMMEDOVA
1.675 1.013

Öz


Özet
Bu makalede Azerbaycan Türkçesinin kendi olanakları, bu dilin doğrudan kendine
özgü söz yaratıcılığı yöntemleriyle uygun terim oluşturmak mümkün olmadığında,
yabacı dillerden alınan böyle terimlerin oluşturması konusuna değinilmiştir. Terimlerin
dilimizde oluşumu, ayrı ayrı bilim dallarında nesne ve anlayışların beynelmilel
karakterli dil birimleriyle ifadesi, bir taraftan dilimizin terminolojisinin işlevselliğini
şartlandırıyorsa, diger taraftan onun beynelmilel dil ailesine entegrasyonunu
kolaylaştırıyor. Araştırmalar, beynelmilel terimlerin bir takım dillerin, nitekim
Azerbaycan Türkçesi terminolojisinin ayrılmaz parçası olduğunu göstermiştir.

Abstract
Specificities of International and Borrowed Terms in Azerbaijan Language
In article reveals, that if it is impossible to create the corresponding term for
expression of certain concept on the basis of internal potential of the Azerbaijan
language with specific ways of word-formation inherent in these language the term
from other language is borrowed and used in a ready kind. Along with it is shown, that
the terms borrowed from other languages, make the most part of our terminology.

Formation of terms in our language, use in various areas of a science of international
terms on the one hand, characterize functionality of terminology of our language, on the
other hand facilitate its integration into a family of international languages.
Researches show, that international terms make an indissoluble component of
terminology of many languages, including the Azerbaijan language.

 


Anahtar kelimeler


Terim, dil, Dilbilim, kelime hazinesi, Anlambilim

Tam metin:

PDF

Referanslar


n Qasimov, M., Azərbaycan Dili Terminologiyasinin Əsaslari, Bakı, Elm, 1973. n Xәlilova, S., Internasional Terminlər, Bakı, Maarif, 1991. n Belchikov Y. A., Internasionalnaya Terminologiya v Russkom Yazike, M., Nauka, 1959. n Axmaniva O. S., Slovar Lingivisticheskix Terminov, M., 1966. n Xudiyev, N., Azərbaycan Ədəbi Dili, Sovet Dövrü, Bakı, 1989. n Krisin A. N., K opredeleniyu terminov zaimstvovaniya slova. Sravnenie razvitiya leksiki v sovremennom russkom yazike. М., 1965. n Hәsәnov, N., Müasir Azərbaycan Dilinin Leksikasi, Bakı, Maarif, 1988 n Əfәndiyeva, T., Azərbaycan Dilinin Leksik Üslubiyyati, Bakı, Elm, 2003 n Vinogradov V.V. Russkiy Yasik. Uchenie o Slove, Moskva-Leningrad, 19 n Akulenko V.V. Internasionalnie Elementi v Leksike i Terminologii, Xarkov, Visshaya Shkola, 1980.