RUSYA KAMU YÖNETİMİNDE ETİK KONULARINA BAKIŞ: HUKUKİ-NORMATİF VE SÖYLEM İÇERİK ANALİZİ

Jale AKHUNDOVA
1.603 787

Öz


Özet
Rusya’da kamu yönetimi ve devlet geleneği, tarihsel koşullarla şekillenmiş olan kendine özgü siyasal, ekonomik, sosyokültürel özellikleri taşımaktadır. Rusya Çarlık sonrası Sovyet yönetim geleneğini, çağdaş dönemde modern siyasi ve bürokratik yapıları tecrübe etmiştir. Ekonomik ve siyasi güç olmayı hedefleyen ülke, diğer yandan da kendi iç sorunlarıyla uğraşırken, yönetim geleneğinde tarihten miras aldığı olumlu ve olumsuz eğilimlerle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu istikamette, bir yandan mevzuat-hukuk ve yapısal açılardan, diğer yandan da uygulama açısından belirli yol kat eden çağdaş Rusya yönetimi, bürokratik sorunların ülkenin gelişimi karşısında ciddi engeller oluşturduğunu itiraf etmektedir. Belirtilmesi gereken önemli bir husus, Kamu Etiği alanında ülkedeki mevzuat ve siyasi söylemin özellikle “yolsuzluk” ve “kayırmacılık” konuları üzerine yoğunlaşmasıdır.

Abstract
Public Ethics in Russian Public Administration: Legal-Normative
and Content Analysis
The tradition of public administration and government in Russia, has its own political, economic, socio-cultural features shaped in historical circumstances. Russia has experience of the tradition of Tsarist period after the Soviet government and modern 

aiming to become the economic and political power and dealing with its own internal
problems, tries to manage the positive and negative trends of historically inherited
administrative tradition.
In this direction, contemporary Russian administration having passed a certain way
by structural and legislative aspects on one hand and by practical side on the other
hand, admits that bureaucratic problems constitute serious obstacles in the way of the
country’s development.
An important issue to be mentioned is that the country’s legislative and political
discourse, in the field of Public Ethics especially is focused on the issues of “corruption”
and “nepotism”.

 


Anahtar kelimeler


Rusya Kamu Yönetimi, Kamu Görevlisi, Bürokrasi, Kamu Hizmeti Etiği, Yolsuzluk

Tam metin:

PDF

Referanslar


n Конституция Российской Федерации, 12 декабря 1993 г, [Rusya Federasyonu Anayasası, 12 Aralık 1993], http://constitution.kremlin. ru/ (Erişim tarihi: 16.09.2013) n “Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих”, [“Rusya Federasyonu Kamu Yerel Yönetim Hizmetlilerinin Mesleki Davranış ve Etiği Kodu”] 23 Aralık 2010, http://www.gov.karelia.ru, (Erişim tarihi: 16.09.2013) n LEDENEVA Alena, “Can Medvedev, Change Sistema? Informal Networks and Public Administration in Russia”, (ed. Vadim Kononeko, Arkady Moshes), Russia as a Network State: What Works in Russia When State Institutions Do Not?, Palgrave, New York 2011, s.39-62 n İVANOV M., Sergei, “Çağdaşlaşma Sürecinde Rusya’nın ve Türkiye’nin Yazgılarındaki Benzerlik Üzerine, (18. Yüzyıl - 20. Yüzyılın Başları)”, (Çev. Bülent Duru), Ruşen Keleş’e Armağan, VI. Kitap: Demokrasi ve Politika, Der. Ayşegül Mengi, İmge, Ankara, 2007, s. 433-444 n Russia, Building Rules For The Market, OECD Reviews of Regulatory Reform, Paris 2005 n DAĞI, Zeynep, Kimlik, Milliyetçilik ve Dış Politika: Rusya’nın Dönüşümü, Boyut 2002. n Б. А. Исаев, Н. А. Баранов, Политические Отношения И Политический Процесс В Современной России, Питер 2008. [B.A.İsaev, N.A. Baranov, Political Relations and Political Process in Modern Russia, Piter 2008]. n В.П. Мельников, Государственная Служба В России: Исторический Опыт, Мocквa 2005. [V. P. Melnikov, Public Service In Russia: Historical Experience, Moscow 2005]. n Л. П. Абрамова, Курс Лекций По Этике, Санкт – Петербург 2001. [L.P. Abramova, Course of Lectures on Ethics, Petersburg 2001]. n РАГС, Нравственные Основы Государственной Службы России, Мocквa 2003. [RAGS, Moral Foundations of the Public Service of Russia, Moscow 2003]. n Р.Г. Пихои, История Государственного Управления В России, Мocквa 2002. [R.G. Pikhoi, The History of Public Administration in Russia, Moscow, 2002]