Ukraine, Poet, Lesya Ukrainka, Turks, Ukrayna, Şair, Lesya Ukrainka, Türkler.

Selahattin ÇİTÇİ
1.403 1.763

Öz


Abstract
A Romantic and Revolutionist Poet: Lesya Ukrainka and Turkish Image
Lesia Ukrainka is a prolific writer who left a deep scars with her lyric poetry, epic sagas, literary criticisms, tales, plays, translations, journalist activities and sociopolitic papers in Ukraine Literature. Even though Lesia Ukrainka knowing Russian and European literatures closely and knowing about ten languages has a revolutionary idea on social and political issues, She has been under the influence of romanticism in her literary works. Lesia Ukrainka draws attention as an image-maker with her poems writed about Turks as well as with her life, works and ideas. Nationalist Ukrainian Lesya Ukrainka mentions the challenges between Zaporozhian Cossacks and Ottoman janissaries. She canonizes valours of the Cossacks who are the ancestors of the Ukrainians and tells their status under the tutelage of Ottoman administration. With the influence of Panslavist ideas during XIXth century. Although Lesya Ukrainka has a negative perspective against the Turks, she is somewhat temperate by comparison with the Russian writers such as Tyutchev, Dostoevsky and Danilevsky.

Özet
Lesya Ukrainka; lirik şiirleri, epik destanları, edebî eleştirileri, masalları, piyesleri,
tercümeleri, gazetecilik faaliyetleri ve sosyopolitik makaleleriyle Ukrayna edebiyatında
derin izler bırakmış prolifik bir yazardır. Rus ve Avrupa edebiyatlarını yakından
tanıyan ve yaklaşık on dil bilen Lesya Ukrainka, sosyal ve siyasî meselelerde devrimci
düşünceye sahip olmasına karşın edebî eserlerinde romantizmin tesirinde kalmıştır.
Lesya Ukrainka; hayatı, eserleri ve fikirleriyle olduğu kadar bir image-maker olarak
Türkler hakkındaki şiirleriyle de dikkat çekmektedir. Ukrayna milliyetçisi olan Lesya
Ukrainka, eserlerinde Zaporoje Kazakları ile Osmanlı askerlerinin mücadelelerinden
bahseder. Şiirlerinde Ukraynalıların ataları olan Kazakların kahramanlıklarını
yüceltip onların Osmanlı idaresindeki durumlarını anlatır. XIX. yüzyıldaki Panslavist
düşüncelerin de tesiriyle Lesya Ukrainka, Türklere karşı olumsuz bir bakış açısına sahip
olmasına karşın Tyutçev, Dostoyevski ve Danilevski gibi Rus yazarlarla kıyaslandığında
oldukça mutedildir.


Anahtar kelimeler


Ukrayna, Şair, Lesya Ukrainka, Türkler.

Tam metin:

PDF

Referanslar


..., “A Remarkable Woman”, The Ukrainian Weekly, August 14, 1943, vol. XI, no. 32, p. 1 n ..., “A Woman Worth Knowing”, The Ukrainian Weekly, August 3, 1940, vol. VIII, no. 31, p. 1. n ..., “Courage in the Face of Adversity”, The Ukrainian Weekly, August 1, 1942, No:28, vol. X, no. 1, (1938, 1940 ve 1942 yıllarında çıkan makaleler, bir kaç kelime değişikliğiyle birbirinin aynısıdır.) n ..., “Lesya Ukrainka”, The Ukrainian Weekly, August 6, 1938, vol. VI, no. 31, p. 1. n ARNAUT, F.İ – BURAGO, Vidavnichii Dim Dmitra, Vidomi Ukrainsky Klasiky Taras Shevchenko Ta Lesya Ukrainka Gagauzkoyu Movuyu, Кiew 2011, 168 p. n DEİCH, Аleksandr, Lesya Ukrainka Stihotvoreniya i Poemi, Moscow 19 n KURAT, Akdes Nimet, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, TTK Yay., Ankara 1987. n LUCKYJ, George S. N., Literary Politics in the Soviet Ukraine (19171934), Duke University Press, Durham and London 1990. n MOTYL, Alexander J., Dilemmas of Independence Ukraine After Totalitarianism, Council on Foreign Relations Press, New York 1991. n OWECHKO, Iwan, Ukraine&Ukrainians, 2. Edition, Colorado 1985. n SNOWYD, D., Spirit of Ukraine–Ukrainian Contributions to World’s Culture-, New York 1935. n ŞEVÇENKO, Taras, Kobzar (Seçmeler), Çev. Doç. Dr.Tudora Arnaut, Ankara 2009. n UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, TTK Yay., c.3., İkinci Kısım, Ankara 1977. n http://en.wikipedia.org/wiki/Lesya_Ukrainka (03.10.2013) http://lesya.info/ (03.10.2013) n http://ru.wikipedia.org/wiki/Леся_Украинка (03.10.2013) n http://sphinxlit.narod.ru/indexausep/dates4/lesya.htm (03.10.2013) n http://www.l-ukrainka.name/ru/Verses.html (03.10.2013)