AVRASYA KAVRAMI VE ÖNEMİ

Adem ÖZDER
3.937 7.800

Öz


Bu çalışma birbirine bağlı üç temayı “Avrasya” coğrafi bölgesi odağında ele almayı denemektedir. Altı çizilmeye çalışılan ilk tema Avrasya bölgesinin uluslararası güç ilişkileri açısından jeostartejik ve jeopolitik önemi üzerinedir. İkinci olarak Avrasya bölgesindeki siyasi oluşumların tarihi üzerine genel bir tarihsel perspektif sunulmuştur. Son olarak ise Avrasya bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkinin jeokültürel, jeopolitik ve jeostratejik boyutları üzerine normatif bir analiz geliştirilmeye çalışılmıştır.

 

Abstract
The Concept of Eurasia and its Importance
This paper aims to approach three inter-connected themes by focusing on the geographical region of “Euroasia”. The primary theme that is aimed to be emphasised is the geopolitical and geostrategic significance of Eurasian region in terms of international power elations.Secondly, a general historical perspective is presented concerning the history of political formations in Euroasian region. Finally, a normative analysis is tried to be developed over the geocultural, geopolitical and geostrategic dimensions of the relationship between Eurasia and Turkey.


Anahtar kelimeler


Avrasya, Avrasyacılık, Avrasya Bölgesi, Türkiye, Türk Dünyası, Jeopolitik, Jeostratejik, Jeokültür.

Tam metin:

PDF

Referanslar


n AHMETBEYOĞLU, Ali, Avrupa Hun İmparatorluğu, Türk Tarih Ku rumu Yayınları, Ankara 2001. n ARAS, Osman Nuri, Azerbaycan’ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi, Der Yayınları, İstanbul 2001,s. 11. n BARTHOLD, W. V, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (çev.) Kâzım Yaşar Kopraman ve İsmail Aka, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2006. n BRAUDEL, Fernand, Maddî Uygarlık: Ekonomi ve Kapitalizm-XV.XVIII. Yüzyıllar, 1994. n BRZEZİNSKİ, Zbigniew, Büyük Satranç Tahtası, Çev. Yelda Türedi, İstanbul, İnkılâp Kitapevi, 2005. n BRZEZİNSKİ, Zbigniew, Büyük Satranç Tahtası, Çev. Yelda Türedi, İstanbul, İnkılâp Kitapevi, 2005, s.61 n BRZEZİNSKİ, Zbigniew, The Grand Cheessboard, (Çev. Yelda Türedi) Perseus Boks L.L.C., 1997. n ÇEÇEN, Anıl, “Türkiye’nin B Planı, Merkezi Devletler TopluluğuMEBED”, Ankara, Fark Yayınları, 2007. n DEMİRAĞ, Yelda, “Büyük Oyun”: 19. Yüzyılda Rusya ve İngiltere’nin Orta Asya’da Rekabeti”, Yelda Demirağ ve Cem Karadeli (Der.), n Geçmişten Günümüze Dönüşen Orta Asya ve Kafkasya, Palme Yayıncılık, Ankara 2006. n DUGİN, Aleksandr, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım, Çev. Vügar İmanov, Küre Yayınları, İstanbul 2005. n DUGİN, Aleksandr, Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım, Çev: Vügar İmanov, Küre Yayınları, İstanbul 2005. n GENÇ, Reşat, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2002.

GÜLER, Müjdat, Orta Asya ve Kafkaslara: Türk Bakışı,2.bs., İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007. n İbn-i Haldun, Mukaddime , (çev.) Süleyman Uludağ, 1. Cilt, (2. Basım), Dergah, İstanbul 1988, ss.304-307 n KARADAĞ, Hüseyin, “Hangi Avrasya”, (Çevrimiçi) http://www.21yyte. org,24 Temmuz 2007, Erişim tarihi: 16.06.2014. n KESSİKBAYEV, Askhat, “Soğuk Savaş Sonrası Avrasya Jeopolitiği: Orta Asya’da Yapısal Dönüşüm,” Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Haziran 2007,s.23 n KIVILCIMLI, Hikmet, Tarih, Devrim, Sosyalizm , (2. Baskı), Derleniş Yayınları, İstanbul 2006. n KİRSCHBAUM, Eva Cancik, Asurlular: Tarih, Toplum, Kültür , (çev.) Aslı Yarbaş, İlya İzmir Yayınevi, İzmir 2004. n KULEBİ, Ali, “İhmal Edilmiş Seçenek: Türk Avrasyacılığı”,(Çevrimiçi), http/www.tusam.net, Erişim tarihi: 10.08. 2007. n KURT, Hasan, Orta Asya’nın İslamlaşma Süreci: Buhârâ Örneği, Fecr Yayınevi, Ankara 1998. n PLUTARKHOS, Büyük İskender: Hayatı ve Savaşları , (çev.) Vahdet Gültekin, Rado, İstanbul 1980. n TANERİ, Aydın, Celâlü’d-dîn Hârizmşâh ve Zamanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1977. n TEMİR, Ahmet, Moğolların Gizli Tarihine Göre Cengiz Han (Çingiz Han) , Kültür, Ankara 1989. n UÇAR, Fuat, Dış Türkler: Türk Dünyası’nın parlayan 5 Yıldızı, Fark Yayınları, Ankara 2007. n ÜŞÜMEZSOY, Şener, Avrasya’da Devrim: Türk Jeostratejisi, İleri

Yayınları, İstanbul 2004.

VÁCZY, Péter, “Avrupa’da Hunlar”, Hunlar ve Tanrının Kırbacı At tila, (haz.) Gyula Németh, 1996.