“DÜZENLEME OKULU”NUN PERSPEKTİFİNDEN “ÇİN'İN EKONOMİ-POLİTİĞİNE” VE “KÜLTÜREL YAPISI”NA BAKMAK

Gökhan GÖKGÖZ
1.978 1.280

Öz


Özet
1970'li yıllar kapitalizmin tarihinde önemli bir uğrağı temsil eder. Bu dönemde, ilgili kriz halinden çıkmaya dönük olarak, bir yandan sermayenin daralan coğrafyası için yeni mekanlar aranırken diğer yandan bu mekanlarda sıradan hayatlar süren insanların kültürel hallerine işlemsel bir değer yüklenir. İnsanların en sıradan pratikleri, bilişsel yapıları, tarihsel arka planları, beklentileri ve psikolojileri finansallaşma sürecinin istikrarı için bir düzenleme biçimi olarak görünürlük kazanır. Bu kültürel haller, sermaye ile devletin arasındaki stratejik-ilişkiye biçim kazandıran, küresel alanda hareket eden finansal sermayenin akış yörüngesine müdahale eden, devletin toplumsal alan üzerindeki hegemonya stratejilerinin içini dolduran bir mahiyet kazanır. Küresel-finansal sermayenin, ulusal alana göstereceği teveccüh, ulusal devletin, bu kültürel halleri belli bir çerçevede tutma becerisine bağlı hale gelir. Bu çalışmada, “düzenleme okulu”nun kavramsallaştırmaları içerisinden geçerek, Çin'deki bu kültürel-toplumsal hale ulaşılmaya çalışılacak; Çin'de 1978 sonrası dönemde uygulanan ekonomi-politikanın içerimlerinin, bir toplumsal-kültürel “diyet ödeme hali” ile iç içe geçtiği vurgulanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Çin, Düzenleme Okulu, Ekonomi-Politik, Kültür, Finansallaşma, Doğu Türkistan, Emek, Kültürel-Ekonomi Politik

 

Abstract
From the Perspective of “Regulation School”
Looking at the “China's Political Economy” and “Cultural State”
1970's represents an important moment in the history of capitalism. During this
period, to exit the crisis, on the one hand searching for new places for narrowing
geography of capital, on the other hand an operational value is loaded cultural states
of people who live ordinary lives in these places. The ordinary practices, cognitive
structures, historical backgrounds, expectations and psychologies of people become
visible as a form of regulation for the stability of the process of financialisation. These
cultural states become a character that gives form to strategic-relationship between
capital and the state that interferes the flow orbit of financial capital moving in global
scope, which stuffs hegemonic strategies of state that imposed on the social area. The
countenance of global-financial capital to the national space depends on the ability
of the national state to keep a particular frame these cultural states. This study, using
“regulation school”s conceptualization, tries to reach this cultural-social state in China;
the contents of economy policy in China in the period after 1978 will emphasize
intertwined with a social-cultural “pay the price”.
Keywords: China, Regulation School, Political Economy, Culture, Financialisation,
East Turkistan, Labor, Cultural-Political Economy.


Anahtar kelimeler


Çin, Düzenleme Okulu, Ekonomi-Politik, Kültür, Finansallaşma, Doğu Türkistan, Emek, Kültürel-Ekonomi Politik

Tam metin:

PDF

Referanslar


• AGLIETTA, Michel, A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience, London 1979.

• ARISOY, Ebru, BAYAR, Güzin ve Burak SORANLAR, “Asya’nın Devi: Çin Halk Cumhuriyeti”, Dış Ticaret Dergisi, (Temmuz 2004), s. 1• ATILGAN, Hasan, “Çin Halk Cumhuriyetinde Katma Değer Vergisi Uygulaması ve İhracatta Vergi İadesi Politikaları”. Maliye Dergisi, (Eylül 2004), s. 28-37.

• BELEK, İlker, Postkapitalist Paradigmalar. İstanbul 1997.

• BURROWS, Roger, GILBERT, N. and A. POLLERT, “Introduction: Fordism, Postfordism and Economic Flexibility”, Fordism and Flexibility Divisions and Change, (edited by N. Gilbert, R. Burrows and A. Pollert), London 1994, s. 1-13.

• CHİNA DAILY, “Illiteracy returns to haunt country”, 02.04.2007, (Erişim tarihi. 002007), http://www.chinadaily.com.cn/ china/2007-04/02/content_841161.htm.

• DARTAN, Muzaffer, HATİPOĞLU, Esra ve Mehmet DİKKAYA, ECO Bölgesi–Uluslararası Aktörlerin Rolü ve Türkiye. İstanbul 200 • DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Çin Halk Cumhuriyeti Ülke Bülteni (Haziran 2005).

• ECKHOLM, Erik, “Where Workers, Too, Rust, Bitterness Boils Over”. New York Times. http://www.nytimes.com/2002/03/20/world/ liaoyang-journal-where-workers-too-rust-bitterness-boils-over.html. 20 Mart 2002, (Erişim tarihi. 14.09.2008).

• ECONOMIST, “The Dragon and The Eagle”, 30 September 2004, (Erişim tarihi. 01.09.2007), http://www.economist.com/node/3219358. • EKİNCİ, Alper, Çin, Yabancı Sermaye, Türkiye, Ankara 2005.

• EKONOMİST , “Çin 1 Milyon Kişiyi İşinden Etti”, (Haziran 2005). • EKREM, Erkin, “Çin’in Asya Pasifik Stratejisi ve BOAO Asya Forumu”, Stratejik Analiz Dergisi, c. II/13 (Mayıs 2001), s. 53-57.

• FAN, Simon C., “Çin DYS Yatırımlarını Çekmede Neden Başarılıdır? İşlem Maliyeti Yaklaşımı”, Dış Ticaret Dergisi, (çev. Bekir Gövdere), (Nisan 1999), s. 102-122.

• GÖKÇE, Deniz ve Metin ERCAN, “Çin’i İyi Tanımak Gerekiyor”, Stratejik Analiz Dergisi, (Nisan 2004), s. 67-74.

• GREEN, Stephen, Reforming China’s Economy A Rough Guide: The China Project, Cambridge 2003.

• HARVEY, David (2003), Yeni Emperyalizm, (çev. Hür Güldü), İstanbul 2003.

• HUNGTINGTON, Samuel P. ve Peter L. BERGER, Bir Küre Binbir Küreselleşme: Çağdaş Dünya Kültürel Çeşitlilik, (çev. Ayla Ortaç), İstanbul 2003.

• JESSOP, Bob, Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet, (çev. Betül Yarar ve Alev Özkazanç), İstanbul 2005.

• KARACA, Kutay, Dünyadaki Yeni Güç Çin: Tek Kutuptan Çift Kutuba, İstanbul 2003.

• KEMENADE, Willem V., Çin Hong Kong Tayvan A.Ş. Yeni Bir İmparatorluk, (çev. Armağan Anar), İstanbul 1999.

• KIM, Kyung-won, “Marx, Schumpeter ve Doğu Asya Deneyimi”, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi: Yeni Değerlendirmeler, (der. Larry Diamond ve Marc F. Plattner), (çev. E. Özbudun ve L. Köker), Ankara 1994, s. 16-36.

• KÖSECİK, Muhammet, “Yerel Yönetim Teorileri ve Merkez-Yerel Yönetim İlişkilerindeki Merkezileşme: Thatcher Dönemi”, Çağdaş Yerel Yönetimler cilt.9/1 (2000), s. 25-42.

• KUMAR, Krishan, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, (çev. Mehmet Küçük), Ankara 1999.

• MAGDOFF, Harry, Küreselleşme ve Yaklaşan Sosyalizm, (çev. Barış Baysal), İst. 2008.

• MORRİSON, Wayne M., China’s Economic Conditions, CRS Issue Brief for Congress Congressional Research Service, The Library of Congress, U.S. 2005.

• NTVMSNBC, “Dev Uyandı, Dünyayı Sallıyor-2”, 26 Şubat 2004 (Erişim tarihi. 01.09.2007), http://www.ntvmsnbc.com/news/258901. asp.

• OK, Selçuk T. ve Atilla İmrahur İLYAS, Çin Halk Cumhuriyeti Tüketim Malları İhracat Pazar Araştırması, İstanbul 1998.