VARLIK VERGİSİ KANUNU VE UYGULAMASI

Osman YALÇIN
2.319 4.492

Öz


Özet

Osman YALÇIN
Özet
1942 tarih ve 4305 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi, Varlık Vergisi Kanunu'nu oy birliği ile kabul etmiştir. Yapılan incelemede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu vergiyi azınlıkların servetlerine el koymak için uyguladığı iddialarının söz konusudur.
Ülkenin gerçekleri göz ardı edilerek iştirak edilen ve ciddi bir incelemede bulunulmadan azınlıkların hakkının gaspı olarak görülen bu önemli hususun incelenip gerçeklerin ortaya çıkarılması önemlidir. Gerçeklere ulaşmadan bir nesli sorumlu tutmanın ve olaylara duygusal yaklaşmanın bilimsel anlayışla bağdaşmadığı açıktır. Varlık Vergisi uygulamasının, dönemin şartlarının Türkiye ve Dünya açısından değerlendirilmeden kıyasıya eleştirilmesi, tarihî hakikatlerin gözden kaçırılmasına neden olmaktadır. Uygulamada karşılaşılan yanlışlıkların ve güçlüklerin zaman içerisinde düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bir süre sonra ise uygulamaya son verildiği görülmektedir. Sonuç olarak Varlık Vergisi, Cumhuriyet idaresinin bir macerası olmanın ötesinde ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik şartların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.
Act of Wealth Tax and Its Practice

Abstract
Wealth Tax is widely under discussion between intellectuals' in today. On this topic, written media is putting on the agenda by means of many data files and essays on internet environment. Turkish National Assembly acted Wealth Tax Law numbered 4305 in year 1942. According to research on the topic, some people demonstrated that Turkish Republic of Government intentionally carried out a trap in order to seize minority wealth's.
Having been accepted by Turkish intellectuals'' thought which was not based on reality of country and has no any scrutinized the topic, important thing is to be researched realities and to become apparent them. Without having reality and without putting away wrong feeling to charge a generation in his absence is incompatibility with science. Especially during the period conditions and world conjuncture, without any collected well-informed knowledge allied with Wealth Tax, intellectuals' who gathered from different area, being criticized mercilessly by intellectuals' without any basis are seen. Wealth Tax is not an adventure of the republic, but it is a practice that is coming from real life.


Anahtar kelimeler


Varlık Vergisi, TBMM, Wealth of Tax Turkish National Assembly

Tam metin:

PDF