XIX. YÜZYILDA HIRVAT İLİRİZM HAREKETİ

Hakan DEMİR
1.951 635

Öz


Özet
XIX. yy.'da başlayan İlirizm Hareketi, Hırvatistan'da yüzyıllar içinde oluşmuş olan Dalmaçyalı, Slavonyalı, Horvat ve Ortodoks/Sırp gibi farklı bölgesel kimlikleri İlir adı altında birleştirmeyi amaçlamıştır. 1848 Devrimleri dönemine kadar İlirizm düşüncesi kültürel bir nitelik taşımakta ve Güney Slavlar arasında kültür ve dil birliğini sağlamak amacındaydı. Hareket, 1848'de siyasi bir aşamaya geçmiş ve İlir adı altında tanımlanan insanlar adına siyasal iktidar talebinde bulunmuştur. Hareketin siyasi programı ise Habsburg Monarşisi sınırları içinde yaşayan İlirlerin (Hırvatlar, Sırplar, Slovenler) kendi federe devletlerine sahip olması şeklinde belirlenmiştir. Bu çalışmada İlirizm Hareketi'nin ortaya çıkışı, programı ve hedefleri anlatılmış ve kullanılan kaynaklardaki tarihsel bilgilerin yorumlanmasına çalışılmıştır.

Croatian Illyrian Movement in the XIXth Century

Abstract
Illyrian Movement which began in the XIXth century, aims to combine different regional identities such as Dalmatian, Slavonian, Chorvat, Orthodox/Serbian which formed over the centuries under the name of Illyrian in Croatia. Until the Revolutions period of 1848, Illyrian Idea had a cultural character and its goal was to provide cultural and linguistic unity of South Slavs. In 1848, the Movement acquired a political character and it requested political power on behalf of Illyrian people. The political program of the movement was to obtain a federal unit in the name of Illyrian people (Croats, Serbs, Slovenes) who live within the border Habsburg Monarchy. In this study, the program and the goals of Illyrian Movement were explained and also historical information which obtained from written sources are interpreted.


Anahtar kelimeler


Hırvatistan, Milliyetçilik, Slavcılık, İlirizm, Croatia, Nationalism, Slavism, Illyrianism

Tam metin:

PDF